Μέσα σε κλίμα γόνιμου διαλόγου και με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η… συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του δήμου Νεάπολης-Συκεών, η οποία κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου για την περίοδο 2015-2019. Στον κορυφαίο αυτό δημοκρατικό θεσμό, ο οποίος συγκροτείται σύμφωνα με τις προβλέψεις του «Καλλικράτη» και έχει γνωμοδοτική αρμοδιότητα, συμμετέχουν δημότες με κλήρωση και εκπρόσωποι φορέων του δήμου.

Πρόκειται για ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που εξειδικεύεται κατ’ έτος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης και με ετήσιο προϋπολογισμό, και το οποίο εμπεριέχει τις βασικές αρχές ανάπτυξης του δήμου. Αυτό, δε, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απέσπασε τη θετική γνώμη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η οριστικοποίησή του από το Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκριμένα έργα, προγράμματα και δράσεις.

«Ο δήμος μας δεν αντιμετωπίζει τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος ως μια τυπική διαδικασία, ως μια υποχρέωση, αλλά ως μια δημιουργική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν όλες οι υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του δήμου, καθώς και τοπικοί φορείς και φορείς με υπερτοπικό και εθνικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα σημαντική στη διαμόρφωση και ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, καθότι διευρύνει τη δημοκρατική λειτουργία του δήμου μας και την κοινωνική συμμετοχή», τόνισε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης.

Να σημειωθεί ότι η διαβούλευση για το κορυφαίο αυτό θέμα άρχισε πολύ νωρίτερα, από τον Οκτώβριο του 2015, αφού το κείμενο του ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου 2015-2019, όπως εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου, προκειμένου οι φορείς και οι πολίτες να εκφράσουν και να διατυπώσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους για τα έργα και τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν.

Βασικοί άξονες

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος, με όραμα ο δήμος Νεάπολης-Συκεών να αποτελεί σταθερά «Πόλη της Αλληλεγγύης και της Ανάπτυξης», οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου διαρθρώνονται σε πέντε άξονες:

· Κοινωνική Ανάπτυξη: Στον άξονα αυτόν δίνεται έμφαση στην επάρκεια των κοινωνικών υποδομών και την ισόρροπη χωροθέτησή τους, καθώς και τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών παιδικής προστασίας και τρίτης ηλικίας. Στο πλαίσιο του άξονα αυτού, αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών, την παιδική προστασία, την Τρίτη ηλικία και την κοινωνική φροντίδα.

· Αλληλεγγύη – Μέτρα Άμεσης Αντιμετώπισης της Κρίσης: Στον άξονα αυτό δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής αλληλεγγύης, το ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης, την αντιμετώπιση της φτώχειας, την καθολική πρόσβαση στα δημόσια αγαθά, την ενίσχυση των δράσεων καταπολέμησης της ανεργίας, την οικονομία της γνώσης και της πληροφορίας, αλλά και τη δημιουργία δικτύου εθελοντών για τη στήριξη των δράσεων. Στα μέτρα που εξειδικεύουν τον άξονα εντάσσονται οι δράσεις για την υγεία-πρόληψη, την ισότητα και την κοινωνική ένταξη, τη συμβουλευτική στην εργασία, την επαγγελματική κατάρτιση, την προώθηση της εργασίας, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, την προστασία του καταναλωτή και τον εθελοντισμό.

· Αειφόρος Ανάπτυξη: Στον συγκεκριμένο άξονα, δίνεται προτεραιότητα στη σχεδίαση και διαμόρφωση μιας «πράσινης πόλης», στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτού εντάσσονται η αναθεώρηση του ΓΠΣ και βασικών μελετών, η αύξηση πρασίνου, η εξοικονόμηση ενέργειας και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, η πρόληψη φυσικών καταστροφών, η δικτύωση, ανάπλαση και συντήρηση δημοσίων χώρων και κτιρίων, η κυκλοφορία, στάθμευση και συγκοινωνία, η μείωση απορριμμάτων-ανακύκλωση, αλλά και το εξαιρετικά σημαντικό για το δήμο θέμα της προστασίας και ασφάλειας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

· Παιδεία και Πολιτισμός: Οι υποδομές παιδείας, η δια βίου μάθηση, η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η βελτίωση των πολιτιστικών υποδομών είναι οι βασικές προτεραιότητες αυτού του άξονα. Σ’ αυτό το πλαίσιο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τις εκπαιδευτικές υποδομές και λειτουργίες, τη δια βίου μάθηση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τη νεολαία.

· Αναβάθμιση Υπηρεσιακής Ικανότητας του δήμου-Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Στον άξονα αυτό, η αναβάθμιση της υπηρεσιακής ικανότητας του δήμου παίζει τον πρώτο ρόλο. Μεταξύ των στόχων του είναι η ενίσχυση της διαδημοτικής συνεργασίας, η ενίσχυση της διευρωπαϊκής-διεθνούς συνεργασίας, η διαφάνεια και χρηστή διοίκηση και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτού αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την εσωτερική οργάνωση, τις διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του δήμου με τους πολίτες, αλλά και η ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και δράσεων.

Αμέσως μετά την παρουσίαση-εισήγηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019, που έγινε από τον προϊστάμενο του Τμήματος Προγραμματισμού Γιάννη Πολυχρονιάδη, ακολούθησε διάλογος, με τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης να καταθέτουν τις παρατηρήσεις αλλά και τις προτάσεις τους. Τα ερωτήματα που ετέθησαν, δε, απαντήθηκαν από τον δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη, ο οποίος παρουσίασε και αναλυτικές πτυχές του σχεδιασμού του δήμου, τονίζοντας επιπλέον τη δυνατότητα που έχουν τα μέλη να υποβάλουν εντός των προσεχών ημερών και τις επιπλέον προτάσεις τους. Στη διαδικασία τα μέλη της Επιτροπής κατέθεσαν πλήθος προτάσεων οι οποίες θα ενσωματωθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese