Διαβάστε την ανακοίνωση: “Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 166/2015 Γνωμοδότησης του… Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

1. Έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ Α΄ 324).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35).

γ. Τις διατάξεις του ΠΔ.73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄116).

δ. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋπολογισμών των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

2. Την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 166/2015 Γνωμοδότησης του E’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τηλεφ. 210 6598568 Φ.952/2/126474 Σ. 109 Αθήνα, 19 Ιαν 16

2

α. Ο Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Στρατού (ΕΛΟΑΣ) νομιμοποιείται να αναζητήσει τις πρόσθετες εισφορές της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001, όπως η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν.3257/2004 και οι οποίες δεν παρακρατήθηκαν κατά τη χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων στους Εθελοντές Μακράς Θητείας, κατά το διάστημα από 1-1-04 έως 28-2-13.

β. Η παραγραφή του δικαιώματος του ΕΛΟΑΣ προς βεβαίωση των ποσών της πρόσθετης κράτησης – βεβαίωση υπό ευρεία έννοια – είναι εικοσαετής, κατά τα άρθρα 249 και 251 του ΑΚ και έχει ήδη αρχίσει από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η αχρεωστήτως καταβολή.

γ. Ενόψει των ανωτέρω δεν απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για την ως άνω αναδρομική αναζήτηση των μη παρακρατηθεισών εισφορών.

Πάνος Καμμένος Υπουργός Εθνικής Άμυνας”