Διαβάστε την ανακοίνωση: “Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 166/2015 Γνωμοδότησης του… Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

1. Έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ Α΄ 324).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35).

γ. Τις διατάξεις του ΠΔ.73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄116).

δ. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋπολογισμών των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

2. Την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 166/2015 Γνωμοδότησης του E’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τηλεφ. 210 6598568 Φ.952/2/126474 Σ. 109 Αθήνα, 19 Ιαν 16

2

α. Ο Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Στρατού (ΕΛΟΑΣ) νομιμοποιείται να αναζητήσει τις πρόσθετες εισφορές της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001, όπως η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν.3257/2004 και οι οποίες δεν παρακρατήθηκαν κατά τη χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων στους Εθελοντές Μακράς Θητείας, κατά το διάστημα από 1-1-04 έως 28-2-13.

β. Η παραγραφή του δικαιώματος του ΕΛΟΑΣ προς βεβαίωση των ποσών της πρόσθετης κράτησης – βεβαίωση υπό ευρεία έννοια – είναι εικοσαετής, κατά τα άρθρα 249 και 251 του ΑΚ και έχει ήδη αρχίσει από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η αχρεωστήτως καταβολή.

γ. Ενόψει των ανωτέρω δεν απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για την ως άνω αναδρομική αναζήτηση των μη παρακρατηθεισών εισφορών.

Πάνος Καμμένος Υπουργός Εθνικής Άμυνας”English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese