Διαβάστε την ανακοίνωση: “Ενδεικτικός απολογισμός δράσης της… Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού, Ελισσάβετ Τασούλη.

Α) Κτηριακά – μισθώματα: Οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής στεγάζονται σε εβδομήντα τρία (73) συνολικά κτίρια, τα οποία βρίσκονται σε όλη την έκταση της Αττικής. Εξ’ αυτών, εξήντα δύο (62) κτίρια είναι μισθωμένα και έντεκα (11) Ιδιόκτητα. Από τα μισθωμένα κτίρια 25 χρησιμοποιούνται με ισχύουσα μίσθωση και 37 εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ενώ τόσο η αρχική μίσθωση όσο και η τυχόν παράταση αυτής έχουν ήδη λήξει. Να σημειωθεί ότι επί σειρά ετών η Νομαρχία Αθηνών καθώς και πολλές άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες χρησιμοποιούσαν κτίρια, των οποίων η μίσθωση είχε λήξει, εφαρμόζοντας την πρόβλεψη του Αστικού Κώδικα ( αρ. 611) περί σιωπηρής αναμίσθωσης. Περί αυτού υπήρξε και σχετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) ενέκρινε αυτή τη δαπάνη, χωρίς να διατυπώσει αντίρρηση μέχρι τον Ιούνιο του 2014. Έκτοτε η Υ.Δ.Ε. άρχισε να επιστρέφει τα δικαιολογητικά των μισθώσεων με την αιτιολογία ότι η σιωπηρή αναμίσθωση δεν αναφέρεται στο Π.Δ. 242/96 και η δαπάνη πλέον δεν θεωρείται νόμιμη. Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, στην προσπάθειά της να ανατάξει τη χαοτική κατάσταση (κτιρίων και μισθωμάτων) έθεσε άμεσα στόχο τον εξορθολογισμό του ζητήματος των μισθωμάτων και στη βάση της νομιμότητας και της οικονομίας, προχώρησε σε συγκεκριμένες ενέργειες. Διενήργησε διαγωνισμούς για νέες μισθώσεις και προχώρησε σε διαπραγματεύσεις για μείωση μισθωμάτων συμβολαίων που είχαν συναφθεί με τιμές προ κρίσης. Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας, όταν κατακυρωθούν όλοι οι διαγωνισμοί θα δημοσιοποιηθούν και συγκριτικά οικονομικά στοιχεία.

Οι σχετικές ενέργειες ξεκίνησαν μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναγκαιότητας νέων μισθώσεων.

Συγκεκριμένα έγιναν οι παρακάτω ενέργειες :

1) Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, για τη στέγαση των Υπηρεσιών της ΠΕ Βορείου Τομέα.

2) Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, για τη στέγαση των Υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά και μέρους αυτών της ΠΕ Νήσων.

3) Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, για τη στέγαση των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης της ΠΕ Κεντρικού Τομέα.

4) Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, για τη στέγαση της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών που πρόσφατα περιήλθε στην Περιφέρεια Αττικής.

5) Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, για τη στέγαση των Τεχνικών Υπηρεσιών.

6) Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, για τη στέγαση των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Δυτικής Αθήνας.

7) Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) διαγωνισμοί, για την εξεύρεση χώρου που θα χρησιμοποιηθεί για αποθήκη υλικών Δακοκτονίας στην ΠΕ Δυτικής Αττικής.

8) Πραγματοποιήθηκαν επίσης δύο (2) άγονοι διαγωνισμοί, για εξεύρεση χώρου αποθήκευσης υλικών Δακοκτονίας στην ΠΕ Νήσων.

9) Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, για τη στέγαση των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης της ΠΕ Δυτικής Αττικής, ο οποίος απέβη άγονος.

10) Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) διαγωνισμοί, για τη στέγαση του Γενικού Αρχείου της ΠΕ Δυτικής Αττικής.

11) Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, για τη στέγαση των Υπηρεσιών της ΠΕ Δυτικής Αττικής

12) Συντάχθηκαν οι όροι της Διακήρυξης, για τη στέγαση των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης ΠΕ Βορείου Τομέα.

13) Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τη στέγαση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ΠΕ Νότιου Τομέα.

14) Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τη στέγαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

15) Αναμένονται οι τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να συνταχθούν οι Διακηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς για τη στέγαση:

α) των Υπηρεσιών της ΠΕ Ανατολικής Αττικής

β) των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης της ΠΕ Ανατολικής Αττικής

γ) των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης ΠΕ Πειραιά και Νήσων.

Για τις ανωτέρω εκκρεμείς περιπτώσεις αναμένεται είτε η γνωμοδότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας είτε, εφόσον έχει ήδη γνωμοδοτήσει, η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β) Διενέργεια προσεισμικών ελέγχων στα κτίρια όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Διενεργήθηκαν προσεισμικοί έλεγχοι ενώ παράλληλα έχει δρομολογηθεί η στελέχωση των απαραίτητων επιτροπών για τον προσεισμικό έλεγχο κτιρίων που έχουν μισθωθεί από την Περιφέρεια Αττικής την τελευταία τριετία και τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα. Επιπλέον, οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων στοιχείων για τη διενέργεια δευτεροβάθμιων ελέγχων στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας στο πλαίσιο των οδηγιών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την υλοποίηση των ελέγχων αυτών.

Γ) Διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ στην Περιφέρεια Αττικής.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης όλων των υπηρεσιακών οχημάτων (επιβατικά, φορτηγά και μηχανήματα έργου) από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ στην Περιφέρεια Αττικής, με αλλαγή επωνυμίας, έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας, ασφάλιση όλων για ένα έτος, πιστοποίηση ταχογράφων και ανυψωτικών υδραυλικών συστημάτων, το ΚΤΕΟ – κάρτα καυσαερίων, πληρωμή τελών χρήσης και μεταβίβασης. Με τον τρόπο αυτό δεν υφίσταται πλέον εκκρεμότητα λόγω της μη υπογραφής του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από το 2011. Η διαδικασία αυτή έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί για να μη παραμένουν ακινητοποιημένα κρατικά οχήματα, που περιήλθαν στην Περιφέρεια Αττικής λόγω της μεταφοράς αρμοδιοτήτων και της μετάταξης του αντίστοιχου προσωπικού από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 6 του ν. 4018/2010 και βάσει του ν. 3852/2010.

Δ) Καταγραφή ακίνητης και κινητής περιουσίας της Περιφέρειας.

Ολοκληρώνεται, για πρώτη φορά, η διαδικασία καταγραφής από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας ολόκληρης της ακίνητης και κινητής περιουσίας της Περιφέρειας Αττικής.

Ε) Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Σε ό,τι αφορά στα ζητήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, με δεδομένο ότι στην Περιφέρεια Αττικής υπηρετούν 2.221 υπάλληλοι και υπάρχουν 1.200 περίπου κενά, που αφορούν κυρίως ελλείψεις σε γιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, μηχανικούς, ελεγκτές δημόσιας υγείας και άλλες ειδικότητες, η σημερινή Διοίκηση:

· Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αιτήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών την πρόσληψη 139 μόνιμων υπαλλήλων και 127 με οκτάμηνες συμβάσεις.

· Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ζητήθηκε να ενεργοποιηθούν πίνακες αδιόριστων του ΑΣΕΠ και να ολοκληρωθούν οι σχετικές προλήψεις.

· Προχώρησε σε προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετάταξης εργαζομένων από τον στενό και ευρύ δημόσιο τομέα προς την Περιφέρεια, λόγω της υποστελέχωσης, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
Προχώρησε στην κάλυψη των οργανικών κενών, με μετακινήσεις, με ισόρροπο τρόπο, εργαζομένων, με κριτήριο τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών.
Σύναψε σύμφωνο Συνεργασίας με το ΙΝΕΠ για την εκπαίδευση των εργαζομένων στη βάση στοχευμένων για πρώτη φορά εκπαιδευτικών σεμιναρίων και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό καθοδηγούνται για πρώτη φορά οι εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων με ορθολογικό και στοχευμένο τρόπο με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις παρά την σοβαρή υποστελέχωση σχεδόν όλων των υπηρεσιών. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαμορφώνονται με τη συνεργασία έμπειρων στελεχών της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΝΕΠ.
Δρομολόγησε τις διαδικασίες για την πρόσληψη Ιατρού Εργασίας στην Περιφέρεια, ο οποίος είναι αναγκαίος και απαραίτητος για τους εργαζόμενους στην Περιφέρεια. Παράλληλα δίνεται έμφαση στην τήρηση της εργατικής νομοθεσίας κυρίως στον τομέα της ασφάλειας εργασίας και της υγιεινής.

ΣΤ) Αλλαγή του τρόπου και των κριτηρίων συγκρότησης των εκλογικών συνεργείων.

Επέλεξε την κλήρωση ως διαδικασία για τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στη διεξαγωγή των εκλογών, κάτι που έγινε για πρώτη φορά. Παράλληλα διοργάνωσε, έγκυρα και έγκαιρα, δύο εκλογικές αναμετρήσεις, στις 25/1/15 και στις 20/9/2015 και το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015, με πολύ μικρότερο κόστος σε σχέση με το παρελθόν.

Ζ) Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Συγκρότησε αμέσως τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τα οποία λειτουργούν και διεκπεραιώνουν χρονίζοντα θέματα των εργαζομένων της Περιφέρειας καθώς και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων (πχ για το προσωπικό των Ιατρικών Συλλόγων).

Η) Διασφάλιση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων με εγγραφή στον κρατικό προϋπολογισμό

Εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων των Περιφερειών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με διακριτή εγγραφή σε αυτόν και με αυτοτελείς αποφάσεις κατανομής των σχετικών πιστώσεων. Διασφαλίζεται έτσι η μισθοδοσία των υπαλλήλων, ως διακριτή δαπάνη και καταβάλλεται σε ακατάσχετους λογαριασμούς, όπως εφαρμόζεται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου.”English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese