Στη Βουλή στάλθηκε από την περασμένη Δευτέρα το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση, το οποίο σήμερα ή την ερχόμενη Δευτέρα θα…
κατατεθεί προκειμένου να ξεκινήσει να συζητείται στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής.

AdTech Ad

Μία από τις καινοτομίες του νομοσχεδίου είναι το Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης. Τι είναι όμως το Μητρώο: Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης δίνει 13 απαντήσεις σε ισάριθμα «καυτά» ερωτήματα,

Αναλυτικά οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους είναι οι εξής:

Τι αφορά;

Συστήνεται και τηρείται ηλεκτρονικά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι/ες για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης, όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Ποια είναι τα οφέλη από τη σύσταση του Εθνική Μητρώου Στελεχών;

Αποκομματικοποίηση

Με τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Στελεχών Υψηλής Διοικητικής Ευθύνης επιτυγχάνεται για πρώτη φορά η πλήρης εξάλειψη των κάθε είδους πελατειακών σχέσεων μεταξύ πολιτικού συστήματος και της ανώτατης βαθμίδας της φυσικής ιεραρχίας της δημόσιας διοίκησης. Συνιστά κορυφαία και ιστορική μεταρρύθμιση εφάμιλλη αυτής της ίδρυσης του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για αμιγώς κυβερνητική πρωτοβουλία εντασσόμενη όμως στην πρόβλεψη της συμφωνίας για αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης και αποτελεί ικανοποίηση του ώριμου εθνικού και κοινωνικού αιτήματος να πάψει να αντιμετωπίζει η εκάστοτε κυβέρνηση τη δημόσια διοίκηση ως λάφυρο και φέουδο.

Οικονομικό όφελος

Επιλέγοντας την ανώτατη ιεραρχία από το σώμα των δημοσίων υπαλλήλων υψηλών προσόντων και των μελών ΔΕΠ εξασφαλίζεται η τεχνογνωσία και η θεσμική μνήμη των φορέων, τα οποία έως σήμερα στοιχίζουν λόγω της εισαγωγής τους από τον ιδιωτικό τομέα. Επιπροσθέτως, η δαπάνη για την αμοιβή των ανωτάτων στελεχών και των διοικήσεων για τα οποία θα εφαρμοστεί το Μητρώο θα αποτελέσει μέρος μόνο της υφιστάμενης, καθώς θα συνδέεται με τις υφιστάμενες αποδοχές των αναδεικνυόμενων στις θέσεις αυτές. Επίσης θα αξιοποιηθεί η πολύτιμη γνωσιακή δεξαμενή του κράτους. Ακόμη, η διοίκηση των φορέων αυτών από δημόσιους υπαλλήλους (οι οποίοι δεσμεύονται από τον υπαλληλικό κώδικα) θα συνδέεται με τη σταδιοδρομία τους και τη διαρκή παραμονή τους στη Δημόσια Διοίκηση. Έτσι, θα κοπεί ο ομφάλιος λώρος που μπορεί να αναπτύσσεται μεταξύ διοικήσεων των φορέων και διαφόρων ομάδων συμφερόντων με αποτέλεσμα να μειωθεί κάθε είδους διαφθορά και εκμετάλλευση των δημοσίων πόρων.

Κοινωνικό όφελος

Η αξιοκρατική τοποθέτηση των διοικήσεων θα έχει ως αποτέλεσμα συνολική αλλαγή προσέγγισης της σχέσης Κράτους – Πολίτη, ενώ αναδεικνύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα καθώς συνδέεται ευθέως με την αξιολόγηση και με την παραγωγή αποτελεσμάτων. Καταδεικνύεται έτσι με τρόπο ουσιαστικό, η ανατροπή των πελατειακών συστημάτων και η προαγωγή της επιστημονικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας στην παροχή των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη.

Ποιοι είναι οι στόχοι του;

Εξάλειψη του κομματικού και πελατειακού φαινομένου

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του διοικητικού έργου

Εξοικονόμηση πόρων

Μείωση της διαφθοράς

Εμπέδωση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της εξασφάλισης υψηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των μελών των Διοικήσεων, μέσω του συστήματος επιλογής τους, καθώς συστήνεται Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, για την κάλυψη θέσεων αυξημένης διοικητικής ευθύνης όλων των δημόσιων φορέων, με ευθύνη του ΑΣΕΠ.

Τι και ποιους αφορά;

Οι θέσεις των Προέδρων, Διοικητών/τριών και των μελών των Διοικήσεων των δημοσίων νομικών προσώπων, των οποίων ο διορισμός διενεργείται από την Κυβέρνηση, στελεχώνονται εφεξής, αποκλειστικά με μέλη του Μητρώου του άρθρου 1, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης. Οι θέσεις των διευθυνόντων συμβούλων μπορεί να καλύπτονται και από υποψηφίους εκτός του δημοσίου τομέα, αλλά πάντα με την ίδια διαδικασία διαφάνειας και αξιοκρατίας.

Επίσης: Θέσεις Γ. Γραμματέων, Αναπληρωτών Γ.Γ. και Ειδικών Γραμματέων θα καλύπτονται αποκλειστικά με μέλη του Μητρώου.

– Δεν περιλαμβάνονται μόνο οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς αυτοτελών Γενικών και Ειδικών Γραμματειών.

Πως γίνεται η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο;

Η εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιουργείται για το σκοπό αυτό στην επίσημη ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του αιτούντος στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας του/της ή στην αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα του. Η ηλεκτρονική αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Πότε κατατίθενται οι υποψηφιότητες;

Μετά από πρόσκληση από τον αρμόδιο Υπουργό.

Πότε και πως διορίζονται;

Διορίζονται μετά από επιλογή από ανεξάρτητο Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων.

Ποιοι μπορούν να είναι μέλη του Μητρώου;

Μόνιμοι υπάλληλοι και ΙΔΑΧ Υπουργείων, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α και β βαθμού, ανεξαρτήτων αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

Προϋποθέσεις:

Αναγνωρισμένο διδακτορικό, Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό με με προϋπόθεση για όλους την κατοχή του βαθμού Α’ σύμφωνα με το νέο βαθμολόγιο.

Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης για τρία χρόνια και 15 χρόνια υπηρεσίας

Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ημεδαπής ή μέλη ΔΕΠ αναγνωρισμένων ιδρυμάτων εξωτερικού.

Προσωπικό ερευνητικών ιδρυμάτων

-Σε περίπτωση υποβολής μικρότερου αριθμού υποψηφιοτήτων από τα ως άνω προβλεπόμενα, το ΕΣΕ περιορίζεται στην εξέταση και έκδοση σχετικής εισήγησης επί αυτών. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή σε περίπτωση που κριθεί με αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΣΕ ότι καμία υποψηφιότητα δεν πληροί τις προδιαγραφές της προκηρυχθείσας θέσης, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση των ανωτέρω θέσεων από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα.

-Όσοι ενδιαφέρονται υποβάλλουν αίτηση στην εφαρμογή του ΑΣΕΠ.

Ποια είναι η διάρκεια της θητείας των στελεχών που επιλέγονται;

Η θητεία όλων των ανωτέρω ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη με δικαίωμα ανανέωσης για μία φορά. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική θητεία σε καθεμία από τις ανωτέρω θέσεις, δεν δύναται να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των στελεχών που επιλέγονται;

Τα μέλη του Μητρώου, τα οποία επιλέγονται να καταλάβουν τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο θέσεις, παρακολουθούν μετά το διορισμό τους υποχρεωτικά ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης – επιμόρφωσης που σχεδιάζονται και διεξάγονται από το ΕΚΔΔΑ, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων, τη διαρκή επιμόρφωσή τους σε θέματα διοίκησης δημόσιων οργανισμών και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους σε θέματα διοικητικού συντονισμού και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων Διοικητή/τριας ή Προέδρου ή Διευθύνοντος/νούσης Συμβούλου του Νομικού Προσώπου, υπογράφεται συμφωνία δέσμευσης επί καταρτισθέντος προγράμματος δράσης μεταξύ αυτού και του αρμόδιου Υπουργού ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, όπου περιγράφονται με σαφήνεια οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι του φορέα και αναλαμβάνονται οι αντίστοιχες δεσμεύσεις. Κατά την αντικατάσταση ή λήξη της θητείας, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, Διοικητή/τριας ή Προέδρου Νομικού Προσώπου ή Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου, ο/η αποχωρήσας/σασα παραδίδει αναλυτική έκθεση πεπραγμένων της θητείας του, με ενσωματωμένο πλήρη οικονομικό απολογισμό. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων καταγράφεται στο μητρώο και λαμβάνεται υπόψη σε τυχόν μελλοντικές αξιολογήσεις νέων αιτήσεών του.

Ποιος έχει την ευθύνη τήρησης του Μητρώου;

Το ΑΣΕΠ.

Διαγραφή από το Μητρώο και Παύση Καθηκόντων;

Οποιοσδήποτε μπορεί να ζητήσει την διαγραφή του.

Επίσης διαγραφή λόγω θανάτου, παραίτησης, σύνταξης ή πειθαρχικού παραπτώματος ή αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.

Παύση καθηκόντων λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων κλπ.

Τι είναι το Ανεξάρτητο Ειδικό Συμβούλιο Επιτροπής;

Το ανεξάρτητο Κεντρικό Συμβούλιο Διοικήσεων αποτελείται από δύο μέλη του ΑΣΕΠ, ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν εκπρόσωπο του ΕΚΔΔΑ, έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ, ένα εκπρόσωπο από τον Συνήγορο του Πολίτη, ένα εκπρόσωπο από τις εργοδοτικές οργανώσεις.

Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), λειτουργεί σε τρία τμήματα. Κάθε τμήμα είναι εννεαμελές και αποτελείται από τρία (3) μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που υποδεικνύονται από τον/την Πρόεδρό του, έναν/μία (1) λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου ή Παρέδρου που υποδεικνύεται από τον/την Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τον/την Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή από ένα (1) μέλος του Επιστημονικού – Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ή από έναν/μία (1) προϊστάμενο/νη Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που υποδεικνύεται από τον/την Πρόεδρό του, από τον/την Συνήγορο του Πολίτη ή από έναν/μία (1) Βοηθό – Συνήγορο που ο/η Συνήγορος υποδεικνύει, από έναν/μία (1) εμπειρογνώμονα που ορίζεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., από έναν/μία (1) εμπειρογνώμονα σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που υποδεικνύεται από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) και από έναν/μία (1) εμπειρογνώμονα που ορίζεται από τις κεντρικές εργοδοτικές οργανώσεις (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Β.Ε.Ε.) με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Δ. ορίζεται ένα εκ των μελών του Α.Σ.Ε.Π. . Η θητεία του Ε.Σ.Ε.Δ. είναι διετής. Γραμματέας εκάστου τμήματος και ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού ορίζονται υπάλληλοι του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese