Συνάντηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) με τον… Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) με θέμα :

«Η ενίσχυση της θέσης της Γυναίκας Αγρότισσας στον Τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης και Μεταποίησης»

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για θέματα που αφορούν την οπτική φύλου, σήμερα, Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016, η Γ.Γ.Ι.Φ., Φωτεινή Κούβελα, συνάντησε το Γενικό Γραμματέα του Υπ.ΑΑΤ, Νίκο Στουπή.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων: «μια πολύ καλά κρυμμένη παθογένεια της αγροτικής οικονομίας είναι ο ρόλος των γυναικών στην αγροτική παραγωγή και στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Για το λόγο αυτό η ΓΓΙΦ και οι υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ συνεργάζονται σε συνεχή και συστηματική βάση, για να διακοπεί η τάση φυγής των γυναικών από το αγροτικό επάγγελμα και το αγροτικό επιχειρείν και για την δημιουργία ισχυρών κινήτρων ενίσχυσης του ρόλου των γυναικών σε κρίσιμους τομείς της αγροτικής παραγωγής και της μεταποίησης και την ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων του αγροτικού επιχειρείν και των συνεταιρισμών».

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο συνεργασίας των στελεχών του ΥπΑΑΤ με στελέχη της ΓΓΙΦ, όπου η ΓΓΙΦ :

1) Συνέβαλε με παρατηρήσεις και σχόλια στο νομοσχέδιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ) που προωθεί η κυβέρνηση, ώστε να συμπεριληφθούν άρθρα τα οποία ενισχύουν τη γυναίκα αγρότισσα.

Ήδη έγιναν αποδεκτά και εντάχθηκαν σε περισσότερες από πέντε διατάξεις του νομοσχεδίου παρατηρήσεις /προτάσεις της ΓΓΙΦ , που αφορούν την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στα όργανα διοίκησης των Α.Σ., καθώς και των επιμέρους κλάδων φυτικής, ζωικής και αλιευτικής παραγωγής, τη δημιουργία δράσεων κατάρτισης αγροτισσών , μέσα από το ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης, την υποχρέωση των μεγάλων συνεταιρισμών να δημιουργούν παιδικούς σταθμούς για την διευκόλυνση των γυναικών αγροτισσών, βάσει της 7ης αρχής των συνεταιριστικών ΑΡΧΩΝ, καθώς και την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλα τα έγγραφα του ΥπΑΑΤ.

2) Έχει ενταχθεί και πλέον συμμετέχει ως μέλος στο Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ).

Ο κύριος στρατηγικός στόχος του ΕΑΔ, εκτός των άλλων, αφορά:

· Την προώθηση της συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη.

· Την ενημέρωση του κοινού σε θέματα που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή, την ποιότητα των προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, τη διατροφή κ.ά.

· Την προβολή της τεχνογνωσίας και των εμπειριών που θα αποκομιστούν μέσα από την ανάπτυξη των δράσεων του Δικτύου.

· Την πληροφόρηση σχετικά με θέματα που αφορούν στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με έμφαση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Οι δύο Γενικοί Γραμματείς, στη συνάντησή τους , συμφώνησαν :

Τη συνεργασία στελεχών του ΥπΑΑΤ και της ΓΓΙΦ για τη μελέτη των συνθηκών και κινήτρων που θα διευκόλυναν την ενεργή συμμετοχή των αγροτισσών στη λειτουργία και διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Τη συνέχιση της επικοινωνίας και της κοινής δράσης των δύο φορέων, τόσο για το σχεδιασμό συγκεκριμένων πολιτικών, που αφορούν τις εργαζόμενες γυναίκες στον αγροτικό τομέα, όσο και για την προώθηση των πολιτικών ισότητας σε αυτόν.

Τον από κοινού σχεδιασμό εξειδικευμένων δράσεων ενημέρωσης των γυναικών σε θέματα που αφορούν την εμπλοκή τους στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και μεταποίησης , με στόχο την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στην επόμενη προγραμματική περίοδο του Προγράμματος Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου(ΕΑΔ).

Τέλος, δεδομένου ότι οι πολιτικές της ΓΓΙΦ αφορούν οριζόντια όλα τα Υπουργεία, συνετάχθη πρωτόκολλο συνεργασίας του ΥπΑΑΤ και της ΓΓΙΦ, το οποίο θα προταθεί για υπογραφή προς τον αρμόδιο Υπουργό.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese