Με τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Στελεχών Υψηλής Διοικητικής Ευθύνης, η… σύσταση του οποίου προβλέπεται στο προς κατάθεση νομοσχέδιο με τίτλο: «Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης», το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επιδιώκει την πλήρη εξάλειψη των πελατειακών σχέσεων μεταξύ πολιτικού συστήματος και της ανώτατης βαθμίδας της φυσικής ιεραρχίας της δημόσιας διοίκησης. Συνιστά κορυφαία και ιστορική μεταρρύθμιση εφάμιλλη αυτής του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για κυβερνητική πρωτοβουλία εντασσόμενη όμως στην πρόβλεψη της συμφωνίας για αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης. Το νομοσχέδιο που συμπεριλαμβάνει τη σύσταση του Εθνικού Μητρώου, όπως έχει γράφει η aftodioikisi.gr, αναμένεται να κατατεθεί τη Δεύτερα στη Βουλή και αναμένεται να έχει ψηφιστεί μέχρι τις 20 Ιανουαρίου.

Οικονομικό όφελος

Επιλέγοντας την ανώτατη ιεραρχία από το σώμα των δημοσίων υπαλλήλων υψηλών προσόντων και των μελών ΔΕΠ εξασφαλίζεται η τεχνογνωσία και η θεσμική μνήμη των φορέων, τα οποία έως σήμερα στοιχίζουν λόγω της εισαγωγής τους από τον ιδιωτικό τομέα.

Επιπροσθέτως, η δαπάνη για την αμοιβή των ανωτάτων στελεχών και των διοικήσεων για τα οποία θα εφαρμοστεί το Μητρώο θα αποτελέσει μέρος μόνο της υφιστάμενης, καθώς θα συνδέεται με τις υφιστάμενες αποδοχές των αναδεικνυόμενων στις θέσεις αυτές.

Επίσης θα αξιοποιηθεί η πολύτιμη γνωσιακή δεξαμενή του κράτους. Ακόμη, η διοίκηση των φορέων αυτών από δημόσιους υπαλλήλους (οι οποίοι δεσμεύονται από τον υπαλληλικό κώδικα) θα συνδέεται με τη σταδιοδρομία τους και τη διαρκή παραμονή τους στη Δημόσια Διοίκηση. Έτσι, θα κοπεί ο ομφάλιος λώρος που μπορεί να αναπτύσσεται μεταξύ διοικήσεων των φορέων και διαφόρων ομάδων συμφερόντων με αποτέλεσμα να μειωθεί κάθε είδους διαφθορά και εκμετάλλευση των δημοσίων πόρων.

Κοινωνικό όφελος

Η αξιοκρατική τοποθέτηση των διοικήσεων θα έχει ως αποτέλεσμα συνολική αλλαγή προσέγγισης της σχέσης Κράτους – Πολίτη, ενώ αναδεικνύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα καθώς συνδέεται ευθέως με την αξιολόγηση και με την παραγωγή αποτελεσμάτων.

Καταδεικνύεται έτσι με τρόπο ουσιαστικό, η ανατροπή των πελατειακών συστημάτων και η προαγωγή της επιστημονικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας στην παροχή των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη.

Οι στόχοι του Μητρώου είναι:

• Εξάλειψη του κομματικού και πελατειακού φαινομένου
• Ενίσχυση της αποτελε-σματικότητας και της ποιότητας του διοικητικού έργου
• Εξοικονόμηση πόρων
• Μείωση της διαφθοράς
• Εμπέδωση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της εξασφάλισης υψηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των μελών των Διοικήσεων, μέσω του συστήματος επιλογής τους, καθώς συστήνεται Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, για την κάλυψη θέσεων αυξημένης διοικητικής ευθύνης όλων των δημόσιων φορέων, με ευθύνη του ΑΣΕΠ έως τις 30/11/2015.

Τι λένε στη διαβούλευση

Ενδεικτικό του μεγάλου ενδιαφέροντος του νομοσχεδίου «Διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης» είναι ότι σε διάστημα οκτώ ημερών, που διάρκεσε η ηλεκτρονική διαβούλευση (μέσω του www.opengov.gr), κατατέθηκαν 1.179 σχόλια-προτάσεις για το σύνολο του νομοσχεδίου ή για συγκεκριμένα άρθρα.

Σε γενικές γραμμές οι συμμετέχοντες (στην πλειονότητά τους δημόσιοι υπάλληλοι και πανεπιστημιακοί) επισημαίνουν ότι το νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση στην προσπάθεια πάταξης των πελατειακών σχέσεων στο Δημόσιο.

Αρκετά σχόλια για το μητρώο σημειώνουν την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι δημοσιεύσεις σε τομείς του επιστημονικού πεδίου, η παρουσία σε διεθνή συνέδρια, η ύπαρξη εκπαιδευτικού έργου. Προτείνεται επίσης στο μητρώο, εκτός από τα μέλη ΔΕΠ, να μπορούν να συμμετέχουν και τα μέλη του ειδικού και εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ, εφόσον έχουν διδακτορικό δίπλωμα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, μέλη του Μητρώου μπορούν να είναι:

• Μόνιμοι υπάλληλοι και ΙΔΑΧ Υπουργείων, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α και β βαθμού, ανεξαρτήτων αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

Προϋποθέσεις:
• Αναγνωρισμένο διδακτορικό, Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό με περαιτέρω εξειδίκευση στο κείμενο του νόμου
• Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης για τρία χρόνια και 15 χρόνια υπηρεσίας
• Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ημεδαπής ή μέλη ΔΕΠ αναγνωρισμένων ιδρυμάτων εξωτερικού.
• Προσωπικό ερευνητικών ιδρυμάτων

Σε περίπτωση υποβολής μικρότερου αριθμού υποψηφιοτήτων από τα ως άνω προβλεπόμενα, το ΕΣΕ περιορίζεται στην εξέταση και έκδοση σχετικής εισήγησης επί αυτών. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή σε περίπτωση που κριθεί με αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΣΕ ότι καμία υποψηφιότητα δεν πληροί τις προδιαγραφές της προκηρυχθείσας θέσης, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση των ανωτέρω θέσεων από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα.

Η θητεία όλων των στελεχών ορίζεται σε 4 έτη με δικαίωμα ανανέωσης για μία φορά. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική θητεία σε καθεμία από τις ανωτέρω θέσεις, δεν δύναται να υπερβαίνει τα 8 έτη.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese