Ἀνυμνήσωμεν οἱ πιστοί,
τῆς περὶ ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ οἰκονομίας τὸ μέγεθος…

ἐν γὰρ τῷ ἡμῶν παραπτώματι,

γενόμενος ἄνθρωπος,

τὴν ἡμῶν κάθαρσιν καθαίρεται ἐν τῷ Ἰορδάνῃ,

ὁ μόνος καθαρὸς καὶ ἀκήρατος,

ἁγιάζων ἐμὲ καὶ τὰ ὕδατα καὶ τάς κεφαλὰς τῶν δρακόντων, συντρίβων ἐπὶ τοῦ ὕδατος. Ἀντλήσωμεν οὖν ὕδωρ,

μετ᾽ εὐφροσύνης ἀδελφοί·

ἡ γὰρ χάρις τοῦ Πνεύματος,

τοῖς πιστῶς ἀντλοῦσιν,

ἀοράτως ἐπιδίδοται,

παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ,

καὶ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἠιμών

Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ ἑορτή τῶν Θεοφανείων στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου στήν Τρίπολη.

Τήν Τετάρτη 6η Ἰανουαρίου 2016 μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίαςἔλαβε χώρα μέ κάθε ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια ἡ Ἀκολουθία του Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.

Ὅλοι οἱ ἐκκλησιαζόμενοι καί πλῆθος κόσμου ἔσπευσαν νά μεταλάβουν καί νά λάβουν τόν Ἁγιασμό ἐτσι ῶστε μέ τό Ἁγίασμα αὐτό νά ραντίσουν τίς οἰκίες τούς σύμφωνα μέ τό ἐκκλησιαστικό ἔθιμο τῶν Θεοφανείων.

Εὐχόμαστε χρόνια πολλά μέ ὑγεία καί εὐημερία σέ ὅλους.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese