Ο ανταγωνισμός, μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών που έχουν έδρα στην Ελλάδα, εταιριών που…
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ) και αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών, εντάθηκε το τελευταίο δίμηνο στη διεκδίκηση ασφάλισης Φορτηγών Δημόσιας Χρήσεως με πτώσεις τιμολογίων έως και 60%!

Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί υπάγονται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ασκούν αμοιβαίαασφάλιση ή αλληλασφάλιση κατά ζημιών και είναι αμφίβολο εάν οι κανόνες είναι γνωστοί στα μέλη καθώς και οι κίνδυνοι που τους απειλούν σε περιπτώσεις υπασφάλισης ή μη κάλυψης ουσιωδών κινδύνων εκτός Ελλάδος ή σε αδυναμία κανονικής αποζημίωσης. Τα κενά είναι πολλά ανέφεραν στο www.nextdeal.gr γνώστες των λεπτομερειών αυτής της ειδικής ασφάλισης Φ.Δ.Χ. Η ΔΕΙΑ καλείται να ερευνήσει το θέμα υπέρ των καταναλωτών αλλά και ανταγωνιστριών εταιριών και του επικουρικού.

Η πτώση τιμολογίων προκάλεσε ανησυχίες και στους διαμεσολαβούντες. Ο ανταγωνισμός για τα Φ.Δ.Χ.γίνεται κυρίως μεταξύ τεσσάρων αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών με χώρα δραστηριότητος κυρίως την Ελλάδα, μιας ΕΠΥ και κυρίως των Ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων ΕΘΝΙΚΗ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, Υδρόγειος.

Η μάχη εκτός των τιμολογίων μεταφέρθηκε και σε αποστολές εγγράφων και ενημερωτικών σημειωμάτων με επισήμανση κινδύνων προς τα μέλη των συνεταιρισμών και ιδιοκτήτες φορτηγών Δ.Χ. για πιθανές παραλείψεις ουσιαστικής ασφάλισης λόγω ελλιπούς αντασφάλισης ή άλλων ουσιωδών παραμέτρων εξασφάλισης. Τέλος διαμαρτυρίες υπάρχουν εκ μέρους 2 Ελληνικών εταιριών για την τήρηση νομοθεσίας των ΕΠΥ και κατάλληλους ελέγχους της ΔΕΙΑ.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese