Το εισόδημα και οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης θα καθορίζουν το ύψος…
της μηνιαίας δόσης που θα πρέπει να καταβάλλουν στην τράπεζα τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά με «κόκκινα» δάνεια σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση.

Τα νοικοκυριά θα χρειαστεί να κάνουν αρκετές αριθμητικές πράξεις για να υπολογίσουν τις δόσεις που θα τους προκύψουν από τις δικαστικές αποφάσεις διευθέτησης των οφειλών τους, στο πλαίσιο του νέου νόμου Κατσέλη. Θα πρέπει να προσδιορίσουν πόσα θα ξοδεύουν σε μελλοντικό χρόνο για διατροφή, υγεία, μεταφορές, φόρους, μέχρι και… αναψυχή και τσιγάρα.

Από την άλλη οι τράπεζες θα περνούν από κόσκινο τους δανειολήπτες, για να διαπιστώσουν πόσα μπορούν να πληρώσουν για την εξυπηρέτηση των δανείων τους και τα έσοδα πάσης φύσης όπως μισθοί, συντάξεις, εταιρικές συμμετοχές, εκμετάλλευση ακινήτων.

Οι δανειολήπτες στην αίτησή τους που θα καταθέτουν στα Ειρηνοδικεία για τη διευθέτηση των οφειλών τους θα πρέπει να συμπληρώνουν πόσα ξοδεύουν για τροφή, ένδυση και υπόδηση, οινοπενευματώδη, καπνό, στέγαση, μεταφορές, επικοινωνίες, αναψυχή, εκπαίδευση, υγεία και εστίαση.

Για παράδειγμα έστω ότι ένας δανειολήπτης έχει εισόδημα 2.000 ευρώ και δαπάνες διαβίωσης 1.600 ευρώ. Το υπόλοιπο, δηλαδή 400 ευρώ θα πρέπει να τα πληρώνει στη δόση του δανείου.

Η απόφαση θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Βάση του υπολογισμού της τρέχουσας ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη αποτελούν το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα και οι δαπάνες διαβίωσης αυτού και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησής του, όπως αυτά τεκμηριώνονται από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αυτός έχει καταθέσει στη γραμματεία του δικαστηρίου με τη σχετική αίτηση.

Για το σκοπό αυτό, ο οφειλέτης υποβάλλει μαζί με την αίτηση για ένταξη στο νόμο Κατσέλη το κατάλληλα συμπληρωμένο το τυποποιημένο έντυπο που καθορίζεται με την συγκεκριμένη απόφαση.

Σε αυτό ενσωματώνονται:

α) Τα στοιχεία του εισοδήματος του οφειλέτη που δηλώθηκαν από αυτόν στην αίτηση και

β) οι δαπάνες διαβίωσης του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του κατηγοριοποιημένες στις ομάδες των «ευλόγων δαπανών διαβίωσης» και στις ενδεχόμενες λοιπές δαπάνες.

Βάση του υπολογισμού της μελλοντικής ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της τρέχουσας ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, με κατ’ αρχήν σταδιακή προσαύξηση ποσοστού 5% ανά πενταετία.

Λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη:

-το τρέχον επίπεδο δαπανών σε σχέση με τις εύλογες δαπάνες,
-η ηλικία του οφειλέτη,
-ο αριθμός και ηλικία των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του,
-τυχόν προβλήματα υγείας του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του,
-οι συνθήκες της αγοράς ή του κλάδου δραστηριότητας του οφειλέτη ή του εργοδότη αυτού.

Κατά τον υπολογισμό της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι τυχόν μεταβολές στο εισόδημα ή στις δαπάνες του αναμένεται να υπάρξουν και η περίοδος που εκτιμάται ότι αυτές θα διαρκέσουν. Εάν το σχέδιο διευθέτησης οφειλών περιέχει σταδιακά αυξανόμενες δόσεις αποπληρωμής, η ικανότητα αποπληρωμής υπολογίζεται, μέχρι το χρονικό σημείο της ολοσχερούς εξόφλησης της συνολικής οφειλής, λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω, κατά περίπτωση, τεκμηρίωση.

Το σύνολο του ποσού των δόσεων που προκύπτει από την εκτίμηση της μέγιστης δυνατότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη ανάγεται σε «παρούσα αξία».English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese