Δικαίωμα συμψηφισμού οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, με ποσά που αναλογούν σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των …
εσόδων τους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), που προορίζονται για κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, έχουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ, τονίζεται ότι τυχόν βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ, καθώς και των νομικών τους προσώπων, προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, έως τις 30 Νοεμβρίου 2014, μπορούν να τύχουν απαλλαγής από πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε μορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Προϋπόθεση είναι να καταβληθούν οι οφειλές εφάπαξ εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης.

Στη διαδικασία συμψηφισμού υπάγονται, οι οφειλές των Δήμων και των Περιφερειών προς το Ι.Κ.Α και οι οφειλές των νομικών προσώπων των Δήμων ή των Περιφερειών, προς το ΙΚΑ, που έχουν αναληφθεί νομίμως από αυτούς με απόφαση των Δημοτικών ή Περιφερειακών Συμβουλίων τους.

Δείτε την Εγκύκλιο

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese