Εξαιρετικά χαμηλή είναι η προσέλευση των ιδιοκτητών οχημάτων που δεν… τα έχουν περάσει από ΚΤΕΟ παρά το γεγονός πως λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου η προθεσμία που έχει δώσει το υπουργείο Μεταφορών για εκπρόθεσμο έλεγχο με μειωμένο πρόστιμο.

Στελέχη της αγοράς προειδοποιούν για «Black Out» στους ελέγχους στα τέλη Δεκεμβρίου σε περίπτωση που αποφασίσουν οι ιδιοκτήτες εκπρόθεσμων οχημάτων να περάσουν από τα ΚΤΕΟ ώστε να γλιτώσουν το πρόστιμο των 150 ευρώ που θα βεβαιωθεί μέσω Taxisnet στις 15 Ιανουαρίου.

Παράλληλα εντείνονται οι φόβοι των ιδιοκτητών ΚΤΕΟ για «αδιαφορία» των ιδιοκτητών εκπρόθεσμων οχημάτων καθώς όπως επισημαίνουν στο Enikonomia: «’Οταν κάποιος χρωστά ήδη κάποια χρήματα στην εφορία δεν τον φοβίζει να επιβναρυνθεί με επιπλέον 150 ευρώ για τη μη προσέλευσή του από το ΚΤΕΟ. Από την άλλη μεριά η έλλειψη αστυνομικών ελέγχων ενισχύει την παραβατικότητα.».

Παράλληλα πολλά ιδιωτικά ΚΤΕΟ προχώρησαν σε προσλήψεις προσωπικού ώστε να ανταπεξέλθουν στην ενδεχόμενη αύξηση της κίνησης στα ΚΤΕΟ αλλά όπως αποδείχθηκε οι έλεγχοι αντί να αυξηθούν έχουν μειωθεί και μάλιστα σε ποσοστό κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής.

Μέχρι στιγμής πάντως υπολογίζεται πως περίπου 1,6 εκατ. οχήματα πρέπει να ελεγχθούν μέχρι τα τέλη του 2015 κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και αν τα ΚΤΕΟ παραμένουν ανοικτά όλο το 24ωρο!

Πάντως το υπουργείο Μεταφορών έγκαιρα εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία προειδοποιεί τους κατόχους εκπρόθεσμων οχημάτων για τα πρόστιμα που έρχονται το 2016.

Ειδικότερα σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται χαρακτηριστικά πως: «Υπενθύµιση καταληκτικής ηµεροµηνίας για την α̟ποφυγή ε̟ιβολής διοικητικού προστίµου
στους ιδιοκτήτες των εκπρόθεσµων πέραν των έξι (6) µηνών σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο
οχηµάτων.

Η ∆/νση Ελέγχου Οχηµάτων & Εγκαταστάσεων της Γενικής ∆/νσης Οδικής Ασφάλειας εν
όψει της καταληκτικής προθεσµίας της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 υ̟ενθυµίζει, στα πλαίσια
ενηµέρωσης των πολιτών και προς αποφυγή, κατά το δυνατό, ταλαιπωρίας τους, αλλά και
προβληµάτων στην εύρυθµη λειτουργία των ΚΤΕΟ λόγω αυξηµένης προσέλευσης οχηµάτων, τα
ακόλουθα:

• Οι ιδιοκτήτες οχηµάτων για τα οποία παρήλθε εντός του διαστήµατος από 01-01-2015 έως 14-
09-2015 χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης
διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, προκειµένου να εκµεταλλευτούν την ευεργετική
διάταξη του προσφάτως ψηφισθέντος νόµου περί καταβολής µειωµένου τέλους εκπρόθεσµης
προσέλευσης, µπορούν να προσκοµίζονται σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ελέγχου έως τις 30
Νοεµβρίου 2015.

Όσοι από αυτούς προσκοµίσουν τα οχήµατά τους για τη διενέργεια του ελέγχου µετά το
πέρας της ανωτέρω προθεσµίας (30-11-2015) και έως τις 31-12-2015, θα καταβάλλουν, όχι το
µειωµένο, αλλά το πλήρες (αναλογούν) πρόσθετο ειδικό τέλος.

Εφόσον δε, παρέλθει και η ηµεροµηνία της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 χωρίς να έχουν
προσκοµίσει τα οχήµατά τους για τη διενέργεια του ελέγχου, τότε, από 01-01-2016 θα τους
επιβληθεί και το διοικητικό πρόστιµο των εκατόν πενήντα (150) €, το οποίο βεβαιώνεται στη
Φορολογική ∆ιοίκηση, εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων
Εσόδων και µετά την προθεσµία καταβολής του, προσαυξάνεται µε τον προβλεπόµενο τόκο.

• Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ιδιοκτήτες οχηµάτων οι οποίοι δεν τήρησαν τις πρώτες δύο
προθεσµίες για την υ̟αγωγή στην ευνοϊκή ρύθµιση περί καταβολής µειωµένου πρόσθετου
τέλους, ήτοι:

– την προθεσµία της 20ης Οκτωβρίου 2015, οι ιδιοκτήτες οχηµάτων για τα οποία το χρονικό
διάστηµα έξι (6) µηνών α̟ό την καταληκτική ηµεροµηνία εµ̟ρόθεσµης διενέργειας
περιοδικού τεχνικού ελέγχου είχε παρέλθει έως τις 30-06-2014.

– την προθεσµία της 31ης Οκτωβρίου 2015, οι ιδιοκτήτες οχηµάτων για τα οποία το χρονικό
διάστηµα έξι (6) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία εµ̟ρόθεσµης διενέργειας
περιοδικού τεχνικού ελέγχου είχε ̟αρέλθει εντός του χρονικού διαστήµατος από 01-07-2014
έως 31-12-2014.

∆ηλαδή, όσοι από αυτούς προσκοµίσουν τα οχήµατά τους έως τις 31-12-2015, θα
καταβάλλουν, όχι το µειωµένο, αλλά το ̟λήρες (αναλογούν) ̟ρόσθετο ειδικό τέλος. Εφόσον δε,
παρέλθει και η ηµεροµηνία της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τότε, α̟ό 01-01-2016 θα τους επιβληθεί
και το διοικητικό πρόστιµο των εκατόν πενήντα (150) €.

• Επισηµαίνεται τέλος ότι, τα οχήµατα για τα οποία το χρονικό διάστηµα των έξι (6) µηνών
από την καταληκτική ηµεροµηνία εµ̟ρόθεσµης διενέργειας ̟εριοδικού τεχνικού ελέγχου,
παρέρχεται µετά τις 14 Σεπτεµβρίου 2015, δεν τυγχάνουν της υπόψη ευνοϊκής ρύθµισης περί
καταβολής µειωµένου πρόσθετου τέλους, αλλά τους επιβάλλεται και το διοικητικό πρόστιµο
των εκατόν πενήντα (150) €».English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese