Σε 2,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα λειτουργικά έσοδα (ενοίκια και παροχή υπηρεσιών) της… Pasal Development Α.Ε. στο εννεάμηνο του 2015 έναντι 2,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2014.

Η αξία των ακινήτων του ομίλου διαμορφώθηκε την 30.09.2015 σε 131.531 χιλ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος της περιόδου μειώθηκε σε 123.389 χιλ. ευρώ από 141.037 χιλ. ευρώ την 31.12.2014.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του εννιαμήνου 2015 διαμορφώθηκαν σε ζημιές 9.724 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 3.429 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου εννεαμήνου 2014.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στα αποτελέσματα του 2015 περιλαμβάνεται ζημιά 5.099 χιλ. ευρώ από ανάληψη δανείου που αφορά ακίνητο logistics στην Ελευσίνα με ταυτόχρονη απόκτηση δικαιωμάτων μίσθωσης με βάση τα οποία θα εισπραχθούν μέχρι το 2018 μισθώματα ύψους 4.288 χιλ. ευρώ.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese