Ολοκληρώθηκε, για εικοστή δεύτερη συνεχή χρονιά, η Έρευνα Αποδοχών και Παροχών για τον Ασφαλιστικό κλάδο για το 2015…

H έρευνα αυτή αποτελεί μία εκ των οκτώ ετήσιων ερευνών που διεξάγει η KPMG σε συνεργασία με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς. Γενικοί Διευθυντές, Οικονομικοί Διευθυντές, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλα στελέχη που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποιούν την έρευνα για τη διαμόρφωση πολιτικήςαποδοχών και παροχών για τους εργαζομένους τους, για την αντικειμενική αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος αποδοχών και παροχών, καθώς και για τον καθορισμό των ετήσιων αυξήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 127 θέσεις εργασίας και βασίζεται σε δείγμα 17 εταιρειών και 3.040 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:
Το 44% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις το 2015 σε όλους τουςεργαζομένους, ενώ το υπόλοιπο δείγμα προχώρησε σε αυξήσεις στο σύνολο (19%) ή σε ένα μέρος τωνεργαζομένων (37%). Το μέσο ποσοστό της αύξησης που δόθηκε το 2015 από το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ανέρχεται σε 1.2%, ενώ η διάμεσος σε 0.1%.
Το 43% των εταιρειών του δείγματος προβλέπει μηδενικές αυξήσεις για το 2016.
Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης το 2015 για τα αποτελέσματα του 2014 ανήλθε στο 7.8% των ετήσιων βασικών αποδοχών, μειωμένο κατά μια περίπου μονάδα σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε την προηγούμενη χρονιά.
Μόνο 1 εταιρεία από το σύνολο του δείγματος προχώρησε μέσα στο 2015 ή σκέφτεται να προχωρήσει σε μείωση θέσεων εργασίας.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά οι αποδοχές και παροχές επιλεγμένων Μεσαίων Στελεχών (Managers) από τον Ασφαλιστικό κλάδο.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των ετήσιων συνολικών μεικτών αποδοχώνενδεικτικών θέσεων εργασίας του Ασφαλιστικού κλάδου κατά την τελευταία τριετία (διάμεσος).

Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ποσοστό των εταιρειών που προσφέρουν μερικές από τις βασικές παροχές σε ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων τους, σύμφωνα με την έρευνα Ασφαλιστικού κλάδου για το 2015.

Επιπλέον της Έρευνας Αποδοχών και Παροχών για τον Ασφαλιστικό κλάδο, η KPMG πραγματοποιεί μια Γενική Έρευνα και 5 Κλαδικές Έρευνες που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς της Ελληνικής αγοράς, παρέχοντας εξειδικευμένα στοιχεία αποδοχών και παροχών για τους εξής κλάδους: Καταναλωτικών Προϊόντων, Λιανεμπορίου, Τραπεζικός, Υψηλής Τεχνολογίας και Φαρμακευτικός & Αγροχημικός. Παράλληλα, για δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά, πραγματοποιείται εξειδικευμένη Έρευνα αποκλειστικά για τα Ανώτατα Στελέχη της ελληνικής αγοράς.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese