Ένα νέο αιολικό πάρκο 40MW αποτελούμενοαπό 20 ανεμογεννήτριες, ονομαστικής ισχύος 2MW η καθεμία και… τάσεως 690Vθα εγκατασταθεί στην ορεινή Ναυπακτία και στη θέση «Μακρυνόρος». Η συνολική ισχύς του αιολικού πάρκου θα είναι 40MW. Η συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να είνα 95.000MWh περίπου και θα διατίθεται αποκλειστικά στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η θέση χωροθέτησης του έργου εντοπίζεται στα σύνορα των ∆.Ε. Πυλλήνης και Αποδοτίας της περιοχής της Ορεινής Ναυπακτίας. Ένα μικρό τμήμα 3,2km περίπου, της διασυνδετικής γραμμής υψηλής τάσης χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήμου ∆ωρίδας και πιο συγκεκριμένα στην ∆.Ε. Ευπαλίου, της Π.Ε. Φωκίδας. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης υπάρχουν τρεις εν λειτουργία αιολικοί σταθμοί, και τέσσερεις υπό αδειοδότηση. Η έκταση του έργου δεν εμπίπτει σε περιοχή του Οικολογικού ∆ικτύου Natura 2000 και δεν προστατεύεται από τη συνθήκη Ramsar ή άλλες διεθνείς συμβάσεις.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese