Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης Δικηγόρος Αθηνών
Το 25% των δανειοληπτών που προστατέυεται, θα… επιχορηγείται υπο προ’υποθέσεις(εφόσον είναι συνεργάσιμος ο δανειολήπτης) από το κράτος,αλλά θα καλύπτεται μέρος μόνο της δόσης στον οφειλέτη,ο οποίος θα υποχρεούται να την επιστρέψει σε δέυτερο χρόνο στο κράτος.Μέχρι 31/12/2015 μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτημα υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη με το παλαιό καθεστώς.Εφόσον κάποιος εκφέυγει των ρυθμίσεων του νέου νόμου,δικαιούται να υποβάλει αίτημα υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη με το παλαιό καθεστώς.Την αξία του ακινήτου θα την προσδιορίζει η τράπεζα της Ελλάδος,με δικές της διαδικασίες και όχι ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας. Για να υπάρξει κούρεμα,θα πρέπει ο δανειολήπτης να καταβάλει το μέγιστο δυνατό(με βάση τις δυνατότητες που έχει).

Για το 25% των δανειοληπτών που βρίσκονται και στην πιο δεινή οικονομική κατάσταση, το όριο της αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας ορίστηκε στις 170.000 ευρώ ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα προκύπτουν με βάση το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
8180 ευρώ για τον εργένη
13917 ευρώ για τον παντρεμένο
17278 ευρώ για τον παντρεμένο με ένα παιδί και
20639 ευρώ για τον παντρεμένο με δύο παιδιά

Για την δεύτερη ομάδα των δανειοληπτών (περίπου το 35%) θα ισχύσουν τα ακόλουθα κριτήρια: Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας θα οριστεί ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης στις230.000 ευρώ ενώ το εισοδηματικό κριτήριο θα προκύπτει και πάλι από τα όρια αξιοπρεπούς διαβίωσης της ΕΕ πολλαπλασιασμένο με τον συντελεστή 1,7. Έτσι, το εισοδηματικό όριο θα διαμορφώνεται ως εξής:
13906 ευρώ για τον εργένη
23659 ευρώ για τον παντρεμένο
29372 ευρώ για τον παντρεμένο με ένα παιδί και
35086 ευρώ για τον παντρεμένο με δύο παιδιά

Για τη δεύτερη ομάδα, της προσφυγής στον νόμο Κατσέλη θα προηγείται μια υποχρεωτική προδικαστική διαδικασία κατά την οποία θα καθορίζεται ένα ποσό δόσης το οποίο θα πρέπει να καταβάλλει ο δανειολήπτης προκειμένου να διατηρήσει το δικαίωμα διάσωσης της κύριας κατοικίας. Το ποσό της δόσης, θα προκύπτει σε συνάρτηση και με την εμπορική αξία του ακινήτου.
ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ:

Τα πρόσωπα να έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Παλαιό καθεστώς:1) Να γίνει ΔΕΚΤΗ η Αίτηση από το Δικαστήριο. 2) Η αντικειμενική αξία του ακινήτου να μην ξεπερνά το αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%. Δηλαδή, Για τον άγαμο τις €300.000 Για τον έγγαμο τις €375.000 Για τον έγγαμο με ένα τέκνο τις €412.500 Για τον έγγαμο με δύο τέκνα τις €450.000.
Νέο καθεστώς: 1) Να γίνει ΔΕΚΤΗ η Αίτηση από το Δικαστήριο. 2) Το εισόδημα να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης όπως αυτές προσδιορίζονται στην Έρευνα Οικονομικών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) και στο μέλλον με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προσαυξημένο κατά 70%. Σήμερα τα όρια έχουν ως εξής: Άγαμος €13.906 (προ φόρων) Έγγαμος €23.659 (προ φόρων) Έγγαμος με ένα τέκνο €29.373 (προ φόρων) Έγγαμος με δύο τέκνα €35.086 (προ φόρων) 3) Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης, να μην υπερβαίνει: Για τον άγαμο τις €180.000 Για τον έγγαμο τις €220.000 Για τον έγγαμο με ένα τέκνο τις €240.000 Για τον έγγαμο με δύο τέκνα τις €260.000 4) Ο οφειλέτης να είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης κατά τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.
Επιπλέον,θα πρέπει να συντρέχουν: 1) Να γίνει ΔΕΚΤΗ η Αίτηση από το Δικαστήριο. 2) Το εισόδημα να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης (όπως περιγράφεται και στην Κύρια Κατηγορία) χωρίς, όμως την προσαύξηση του 70%. Σήμερα τα όρια έχουν ως εξής: Άγαμος €8.180 (προ φόρων) Έγγαμος €13.917 (προ φόρων) Έγγαμος με ένα τέκνο €17.278 (προ φόρων) Έγγαμος με δύο τέκνα €20.639 (προ φόρων) 3) Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης, να μην υπερβαίνει: Για τον άγαμο τις €120.000 Για τον έγγαμο τις €160.000 Για τον έγγαμο με ένα τέκνο τις €180.000 Για τον έγγαμο με δύο τέκνα τις €200.000 4) Ο οφειλέτης να είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης κατά τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. 5) Ο οφειλέτης να βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πλρωμής των μηνιαίων καταβολών.
Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση: 

1) Για 3 έτη καταβολή δόσης που συνίσταται στο διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη, αφού αφαιρεθούν το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ίδιου και των προστατευόμενων μελών, όπως αυτές εκάστοτε προσδιορίζονται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και έως ότου εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Έρευνα Οικονομικών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ. 2) Για 20 χρόνια με έντοκες δόσεις, καταβολή ποσού τέτοιου ώστε οι πιστωτές δεν θα βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν που θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμού) και ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του. Δηλαδή, ο οφειλέτης θα καταβάλει ποσό ίσο τουλάχιστον με την εμπορική αξία του ακινήτου (ανεξαρτήτως εισοδηματικής δυνατότητας), η οποία δεν θα προσδιορίζεται από ανεξάρτητο εκτιμητή αλλά θα προσδιορίζεται με οδηγία της Τράπεζας της Ελλάδος. Εάν οι οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη το επιτρέπουν, θα καταβληθεί και μεγαλύτερο ποσό από την εμπορική αξία του ακινήτου. 3) Ρευστοποίηση λοιπών ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, όπως με την προηγούμενη νομοθεσία.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese