Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών δημιούργησε τη Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα Ιδιαίτερης αξίας Διδακτικών Αντικειμένων (ΜΗΤΙΔΑ) και καλεί τους δασκάλους και τους καθηγητές της χώρας μας…

 

να την αξιοποιήσουν.

Για το σκοπό αυτό, οργάνωσε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών την πρώτη ενημερωτική ημερίδα για την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η ΜΗΤΙΔΑ (www.mitida.gr) αποτελεί ένα καινοτόμο, φιλικό και εύχρηστο διαδικτυακό περιβάλλον που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να υποβοηθήσει τη συνεργατική δραστηριότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας, την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, καθώς και την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών.

Χρησιμοποιεί ένα σύνολο σύγχρονων ηλεκτρονικών εργαλείων και αξιοποιεί το έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο που συλλέγεται και οργανώνεται στην ηλεκτρονική υποδομή του ΕΚΤ, επιτρέποντας έτσι στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν οι ίδιοι ψηφιακό διαδραστικό περιεχόμενο.

Στο πλαίσιο του έργου και αξιοποιώντας πρωτογενές υλικό από τα ψηφιακά αποθετήρια και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ, καθώς και από άλλες πηγές ανοικτών δεδομένων, αναπτύχθηκαν παραδειγματικές εφαρμογές σε τρεις θεματικές περιοχές: α) Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός, β) Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός, γ) Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν συνδυαστικά τις εφαρμογές και το επιστημονικό ψηφιακό υλικό που φιλοξενεί η ΜΗΤΙΔΑ στις παραπάνω θεματικές περιοχές και, εφόσον το επιθυμούν, να δημιουργήσουν νέο περιεχόμενο.

Για την παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, η πλατφόρμα παρέχει τέσσερα επιμέρους εργαλεία: δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων, δημιουργία θεματικών χαρτών, δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και συμμετοχή σε ομάδες εργασίας.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα ΜΗΤΙΔΑ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παραγωγή εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού (με χρήση social networks και user-generated content)», που υλοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ. Ανάδοχος του έργου ήταν η εταιρεία Κόρυμβος ΑΕ, με υπεργολάβους το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήματα Βιολογίας και Ιστορίας & Αρχαιολογίας), το Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής» και την εταιρεία Mobics ΑΕ.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese