Σύμφωνα με δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου (Παρόν, Πρώτο Θέμα, New Money), τίθεται θέμα ασυμβίβαστου μελών του ΔΣ της «Εθνικό Κτηματολόγιο και…
Χαρτογράφηση Α.Ε.» με την κατοχή θέσης ΔΕΠ στο ΕΜΠ, με βάση το άρθρο 24 του νόμου 4009/2011, η παραβίαση του οποίου συνεπάγεται την υποχρεωτική παραπομπή μέσω του Πρύτανη ή του υπουργείου Παιδείας στο πειθαρχικό συμβούλιο με την ποινή της οριστικής παύσης καθηκόντων.

Κατόπιν όλων αυτών

Ερωτάστε:

1) Έχει τηρηθεί ό νόμος 4009/11 στις περιπτώσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου της «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε»»

Συμπληρωματικά ζητάμε την κατάθεση των εξής εγγράφων :

1. Τις αιτήσεις αναστολής καθηκόντων μελών του ΔΣ της ΕΚΧΑ ΑΕ, στο ΕΜΠ.

2. Τις αποφάσεις της Πρυτανείας του ΕΜΠ και την άδειά της για την ανάληψη της θέσης από μέλη του ΔΣ της ΕΚΧΑ ΑΕ.

3. Τις διαπιστωτικές πράξεις του υπουργού Παιδείας για την αναστολή καθηκόντων.

4. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα πληρωμής τόσο από την ΕΚΧΑ ΑΕ, όσο και από το ΕΜΠ για τα μέλη του ΔΣ της ΕΚΧΑ ΑΕ .

5. Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για το θέμα από το ΕΜΠ (παραπομπή στο Πειθαρχικό συμβούλιο κλπ)

6. Τις αιτήσεις και τις αποφάσεις αναστολής της σύνταξής των συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ, (σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ταμείου). οι οποίοι συμμετέχουν ως μέλη ΔΣ της ΕΚΧΑ ΑΕ

7. Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν.1256/1982, «περί πολυθεσίας», της τελευταίας πενταετίας για όσα μέλη του ΔΣ της ΕΚΧΑ ΑΕ, κατείχαν θέση (ή θέσεις) στον δημόσιο τομέα, καθώς και τις πάσης φύσεως αποδοχές τους.

8. Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει για όσα μέλη του ΔΣ της ΕΚΧΑ ΑΕ κατείχαν θέση (ή θέσεις) στον δημόσιο τομέα, εφαρμόσθηκε ο ν. 2683/1999 και ιδιαίτερα οι σχετικές με τις αποσπάσεις διατάξεις, την τελευταία πενταετία.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Βασίλης Οικονόμου
Λευτέρης ΑυγενάκηςEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese