Φωτογραφίες: Μανώλης Θράβαλος
Διαβάστε και δείτε παρακάτω…