Παράσυρση πεζής εκτός διαβάσεως που επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα έμπροσθεν ακινητοποιημένου λεωφορείου…

Αποκλειστική υπαιτιότητα 75ετους πεζής η οποία αφού αποβιβάσθηκε σε στάση, επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα, κινούμενη από δεξιά προς τα αριστερά έμπροσθεν του ακινητοποιημένου λεωφορείου, ο όγκος του οποίου σε κάθε περίπτωση δεν της επέτρεπε να ελέγξει την κίνηση των οχημάτων στην κατεύθυνση αυτή (παράβαση άρθ.38 παρ.1, 4 ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.). Την ίδια στιγμή οδηγός μοτοσικλέτας επιχείρησε να προσπεράσει το λεωφορείο από τα αριστερά, κινούμενος εντός του ρεύματος κυκλοφορίας. . Όταν η μοτοσικλέτα κατά την προσπέραση του λεωφορείου έφθανε στο εμπρός τμήμα του λεωφορείου, ο οδηγός της, που αντιλήφθηκε ξαφνικά σε απόσταση ενός μέτρου την ενάγουσα να διασχίζει την οδό, τροχοπέδησε το όχημά του, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει την πρόσκρουση της μοτοσικλέτας στην ενάγουσα λόγω της μικρής απόστασης μεταξύ αυτής και της πεζής.

Η υποχρέωση ιδιαίτερης προσοχής προς του πεζούς που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 39 παρ.4 εδ.β’ Β2696/1999 δεν εμπεριέχει διακοπή της πορείας των οχημάτων, σε περίπτωση στάσης λεωφορείου, παρά μόνο σε περίπτωση θεατού, για τον οδηγό που προσπερνά, κινδύνου, ο οποίος προέρχεται από εξερχόμενο του δημοσίου συγκοινωνιακού μέσου πεζό, οπότε ο κίνδυνος είναι συγκεκριμένος και ο οδηγός οφείλει να ενεργήσει για να τον αποφύγει.

Δήλωση ατυχήματος στην Αστυνομία (ΚΟΚ 43 παρ. 2β) μετά πάροδο πέντε ημερών

Το γεγονός ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας δεν δήλωσε αμέσως το ένδικο ατύχημα αλλά μετά πάροδο πέντε (5) ημερών κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 43 παρ.2β και 5 ΚΟΚ δεν έχει έννομη επιρροή, δεδομένου ότι από τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία και ιδίως από τις προανακριτικές εξετάσεις του οδηγού της μοτοσικλέτας και της ενάγουσα δεν προέκυψε ότι δεν καταγράφηκαν επακριβώς οι συνθήκες του ένδικου ατυχήματος στην έκθεση αυτοψίας και στο πρόχειρο σχεδιάγραμμα της τροχαίας.

Εξώδικος Δήλωση Οδηγού περί υπαιτιότητας του (1)

Σύμφωνα με το άρθρο 335 του Κ.Πολ.Δ., αντικείμενο αποδείξεως άρα και ομολογίας, δικαστικής ή εξώδικής, κατά τα άρθρα 352 και 353 του Κ.Πολ.Δ., αποτελούν μόνο πραγματικά γεγονότα και όχι οι νομικοί χαρακτηρισμοί, οι οποίοι γίνονται από το δικαστήριο. Συνεπώς ο ισχυρισμός της ενάγουσας (παθούσας), ότι δεν ελήφθει υπόψη η εξώδικη ομολογία ενώπιον της αρμόδιας προανακριτικής αρχής, του οδηγού της μοτοσικλέτας, που την παρέσυρε, ο οποίος ρητά αναφέρει ότι «Θεωρώ υπαίτιο του ατυχήματος τον εαυτό του», πρέπει να απορριφθεί προεχόντως ως απαράδεκτος, αφού το φερόμενο ως περιεχόμενο ομολογίας δεν ανάγεται σε πραγματικά γεγονότα και επομένως, δεν μπορεί να συναχθεί από αυτό κατά το άρθρο 352 παρ.2 Κ.Πολ.Δ. εξώδικη ομολογία του οδηγού της μοτοσικλέτας ότι ευθύνεται για το ένδικο ατύχημα, διότι η υπαιτιότητα είναι νομική έννοια και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ομολογίας.

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Εξώδικος Ομολογία Υπαιτιότητας

Λόγος αναιρέσεως ιδρύεται εκ του άρθρου 559 αριθμός 11 περ. γ΄ του ΚΠολΔ, αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα, που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν. Εν προκειμένω προσάπτεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η αιτίαση, ότι δεν έλαβε υπόψη τις ομολογίες του αναιρεσιβλήτου αναφορικώς με τις συνθήκες του ατυχήματος και την προτεραιότητα κινήσεως στην οδό του αναιρεσείοντος, που περιέχονται στην έκθεση εξετάσεώς του στην Τροχαία ως επίσης και στην δήλωση ατυχήματος του ίδιου προς την αναιρεσίβλητη ασφαλιστική εταιρεία, καθώς και στην έκθεση αυτοψίας τροχαίου ατυχήματος και την αναγγελία αυτού από την Τροχαία προς τον Εισαγγελέα ομολογίας και έγγραφα, που ο αναιρεσείων είχε επικαλεστεί και προσκομίσει στο Εφετείο. ΑΠ 635/2007 ΣΕΣυγκΔ 2007/597

Αναιρετέα η απόφαση κατ΄άρθρ. 559 αρ.11 ΚΠολΔ, εάν δεν ληφθεί υπ΄όψιν η δικαστική ή εξώδικη ομολογία. Όμως ο ανωτέρω λόγος κρίνεται απορριπτέος ως αόριστος, διότι δεν αναφέρεται ότι έχει γίνει επίκληση του εν λόγω αποδεικτικού μέσου. ΑΠ 1220/2011 ΕΣυγκΔ 2011/523

Αναιρετέα η απόφαση κατ΄άρθρ. 559 αρ.11 ΚΠολΔ, εάν δεν ληφθεί υπ΄όψιν η δικαστική ή εξώδικη ομολογία. Ενταύθα ο ανωτέρω λόγος κρίνεται απορριπτέος ως αόριστος, διότι δεν αναφέρεται ότι έχει γίνει επίκληση του εν λόγω αποδεικτικού μέσου. ΑΠ 1220/2011 ΕΣυγκΔ 211/523

Η εξώδικη ομολογία του οδηγού για την υπαιτιότητα στην πρόκληση της επίδικης σύγκρουσης, εκτιμάται υπό του δικαστηρίου ελεύθερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 352 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.. ΜονΠρ.Αθ. 3267/2007 ΣΕΣυγκΔ 2007/640, Μον.Πρ.Κιλκ. 151/2013 ΕΣυγκΔ 2015/46

Το δικαστήριο μπορεί να προσδώσει στην εξώδικη ομολογία υπαιτιότητας, δύναμη πλήρους αποδείξεως.Εφ.9737/2005 ΣΕΣυγκΔ 2006/206

Διαβάστε εδώ την απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese