Ἀγαπητοί μου συνεργάται,
“Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε “.
Mέ τό παρόν σᾶς γνωρίζουμε, ὅτι κατά τήν διάρκειαν τοῦπαρόντος Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους 2016-2017, θά διοργανωθοῦν Πρωταθλήματα… εἰς τά ἑξῆς ἀθλήματα: α) Καλαθοσφαιρίσεως, β) Μικροῦ Ποδοσφαίρου (Mini soccer) 5Χ5. γ) Πετοσφαίρισης.

Ἡ διεξαγωγή ἑκάστου πρωταθλήματος, θά ἐξαρτᾶται ἀπό τήν συμμετοχήν τουλάχιστον τριῶν Ἐνοριῶν. Ἑκάστη ὁμάς πρέπει νά ἔχῃ τό ὀλιγώτερον 8 παίκτας, διά τά ὁμαδικά ἀθλήματα. Εἰς ἕκαστονἄθλημα, ἡ συμμετοχή ἀπευθύνεται καί εἰς τά δύο φῦλα καί πρέπει εἰςἑκάστην Ἐνορίαν νά ἐνημερωθοῦν οἱ Κατηχηταί καί αἱ Κατηχήτριαι, οἱ οποῖοι καί αἱ ὁποῖαι μέ τήν σειράν των, θά πρέπῃ νά ἐνημερώσουν τούς Κατηχητόπαιδας.
Αἱ Ἐνορίαι δύνανται εἰς ἑκάστην Κατηγορίαν ἑνός ἀθλήματος νά δηλώσουν δύο ἤ τρεῖς ἀμιγεῖς ὁμάδας, ἀρκεῖ νά ἀποτελοῦνται ἀπό διαφορετικούς παίκτας ἑκάστη.

Ἄν ἡ δημιουργία ὁμάδος ἀπό τινα ἐνορίαν δέν εἶναι ἐφικτή, τότε Σᾶς προτρέπομεν νά συνεργασθῆτε μέ ἑτέραν ἄλλην Ἐνορίαν (ὅμορον κατά προτίμησιν).

Ἡ συμπλήρωσις τῶν συνημμένων ἐγγράφων (φόρμα δηλώσεως ἀθλημάτων καί δελτίου ἀθλητοῦ) εἶναι ὑποχρεωτική, διά τήν συμμετοχήν τῆς Ἐνορίας σας καί τῶν ἀθλητῶν της καί αἱ δηλώσεις συμμετοχῆς, πρέπει νά σταλοῦν μέχρι τήν Παρασκευήν 16 Δεκεμβρίου 2016, ἡμερομηνία, κατά τήν ὁποίαν λήγει ἡ ὑποβολή τῶν δηλώσεων.

Ἡ συνάντησις διά τήν Κλήρωσιν τῶν πρωταθλημάτων θά πραγματοποιηθῇ τήν Τετάρτην, 23-11-16 καί ὥραν 19:15, εἰς τό νέον «Ἀρχονταρίκι» τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικῶν Γλυφάδας. Σᾶς ὑπενθυμίζομεν, ὅτι τά ἀπαραίτητα δικαιολογητικά θά προσκομισθοῦν ἀπαραιτήτως κατά τήν ἡμέραν τῶν ἀγώνων: α. Πιστοποιητικόν Γεννήσεως β. Βεβαίωσιν μαθητικῆς ἰδιότητος γ. Πιστοποιητικόν Ὑγείας, ἀπό Ἰατρόν Παθολόγον ἤ Καρδιολόγον δ. Πρόσφατον Φωτογραφίαν καί ε. Συμπεπληρωμένον τό ἐπισυναπτόμενον Δελτίον Ἀθλητοῦ. Εὐχόμενοι πλούσιαν τήν εὐλογίαν τοῦ Κυρίου, ἐφ’ Ὑμᾶς καί καλήν διοργάνωσιν εἰς τάἀθλήματα, διατελοῦμεν μετ’ ἀγάπης ἐν Κυρίῳ.

Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†  Ο  ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και ΒΑΡΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ὁ Α΄

Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese