Πρόκειται γιά ἑορτή, πού συμπίπτει μέ τήν πρώτη ἡμέρα τῆς νηστείας τῆς ἑορτῆς τῆς…
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί θεσπίστηκε σέ ἀνάμνηση τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν Βυζαντινῶν, μέ τή βοήθεια τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἀπό τήν ἐπιδρομή τῶν Σαρακηνῶν ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ αὐτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνοῦ.

Λέγεται, λοιπόν, «πρόοδος» τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, διότι μετά τήν προσκύνηση τοῦ Τιμίου Ξύλου, γινόταν στήν Πόλη λιτανεία, προπορευόμενου τοῦ Τιμίου Ξύλου.

Ὁ Κων/νος Πορφυρογέννητος (913-959) περιγράφει λεπτομερῶς τό πῶς γινόταν ἡ προσκύνηση καί ἡ λιτανεία τοῦ Τιμίου Ξύλου. Γράφει: Ἑπτά ἡμέρες πρίν (23 Ἰουλίου) τό Τίμιο Ξύλο «ἔβγαινε» ἀπό τό παλάτι καί κατετίθετο πρός προσκύνηση. Κατόπιν, καί ἐπί δυό περίπου ἑβδομάδες (μέχρι 13 Αὐγούστου) γινόταν ἡ «πρόοδος» τοῦ Τιμίου Ξύλου, Λιτανεία, πού περνοῦσε ἀπ’ ὅλους τους δρόμους, ἀπ’ ὅλα τά σπίτια, ἀπό τά τείχη τῆς Πόλεως, ἀπό τά περίχωρά της, ἁγιάζοντας τά πάντα. Στίς 14 Αὐγούστου τό Τίμιο Ξύλο ξανάμπαινε ἐν «πομπῇ» στό παλάτι, ἁγιάζοντας τούς κοιτῶνες, κι’ ὅλο τό παλάτι. «Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ (14η Αὐγούστου), μνήμη τῆς εἰς τό παλάτιον ἀνακομιδῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ» ἀναφέρει τό Συναξάριο τῆς ἡμέρας. Τέλος, ἐναποτίθετο στή μόνιμή του «κατοικία», στόν ναΐσκο Ἁγίων Θεοδώρων τοῦ παλατιοῦ.

+ π.Ι.Σ.​English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese