Η πλειονότητα των νέων από 16 έως 30 ετών δεν θέλει να πάει στα καράβια, παρά τα υψηλά…
επίπεδα ανεργίας στη χώρα μας, αλλά και τις αυξημένες ανάγκες στον συγκεκριμένο κλάδο, σε ξηρά και θάλασσα.

Αυτό προκύπτει από έρευνα της Ernst&young clobal limited, σύμφωνα με την οποία, το 58% των νέων θωρεί ότι η ναυτιλία στηρίζει την ελληνική οικονομία, ωστόσο, το 44% θεωρεί εντελώς απίθανο να αναζητήσει εργασία στον συγκεκριμένο κλάδο.

Σε ερώτηση σε ποιόν κλάδο θα θέλατε να εργαστείτε, μόλις το 6% του δείγματος ανέφερε αυθόρμητα ότι θα ήθελε να εργαστεί στη ναυτιλία, ενώ όταν κλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών κλάδων, όπως τουρισμός, εμπόριο, εκπαίδευση, οικονομικά, υγεία, πληροφορική, μόλις το 23% δήλωσε ότι είναι πιθανόν να αναζητήσει εργασία σε ναυτιλιακή θέση στη θάλασσα.
Πιο θετική είναι η εικόνα ως προς την απασχόληση σε ναυτιλιακές θέσεις στην ξηρά, όπου το 41% χαρακτήρισε αυτήν την επιλογή ως πιθανή.

Ωστόσο, και αυτή η επιλογή υστερεί έναντι της προοπτικής απασχόλησης στον τουρισμό, 49%, ενώ κυμαίνεται σε ίδια επίπεδα με το λιανικό εμπόριο, 41%, γεγονός που δηλώνει ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της απασχόλησης στη ναυτιλία, (υψηλές αποδοχές, προοπτικές εξέλιξης, απουσία εποχικότητας) δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητά.
Η πρόθεση εργασίας στη θάλασσα είναι αισθητά χαμηλότερη μεταξύ των νέων γυναικών, 15%, ενώ σε θέσεις εργασίας στην ξηρά τα ποσοστά μεταξύ των δύο φύλων είναι συγκρίσιμα.

Τα μείον
Στο ερωτηματολόγιο για τα χαρακτηριστικά που θεωρούν σημαντικά κατά την αναζήτηση εργασίας, οι νέοι ανέφεραν το ευχάριστο περιβάλλον, 57%, τη μονιμότητα, 54% και τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, 50%. Οι υψηλές απολαβές εμφανίστηκαν ως το τέταρτο σημαντικότερο κριτήριο, 45%.
Με βάση τα παραπάνω, οι θέσεις εργασίας στη ναυτιλία, ιδιαίτερα στη θάλασσα, κατάσσονται χαμηλά μεταξύ των επιλογών των νέων της έρευνας, ενώ σημαντικότερος αποτρεπτικός παράγοντας θεωρείται η «μακρόχρονη απουσία από το σπίτι και την οικογένεια», 65%.
Ένας μεγάλος αριθμός δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να είναι κλεισμένος σε ένα καράβι, 40%, και ότι «απαιτείται εξειδίκευση που δεν έχω», 35%.
Επίσης, η πλειονότητα των νέων θεωρεί ότι η ναυτιλία είναι κλάδος δυναμικός, 47%, με κύρος, 45%, και παράδοση, 50%. Συγχρόνως, όμως, διαπιστώνεται μία αποστασιοποίηση των νέων από τον κλάδο, καθώς μόνο το 16% δηλώνει ότι «αισθάνεται κοντά του», ενώ μόνο το 24% πιστεύει ότι προσφέρει θέσεις εργασίας σε νέους.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις που έδωσαν οι νέοι που μετείχαν στην έρευνα, όταν κλήθηκαν να κατονομάσουν το πρόσωπο που θεωρούν «πρότυπο εφοπλιστή». Σχεδόν οι μισοί, 45%, απάντησαν «κανέναν», καταγράφοντας μία γενική απαξίωση προς τους σημερινούς και παλαιότερους πρωταγωνιστές του κλάδου.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese