Την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών ρυθμιστικών φορέων στον τομέα των σιδηροδρόμων, ιδίως όσον αφορά την…
αρμοδιότητά τους για τις σιδηροδρομικές υποδομές, όπως οι τερματικοί και άλλοι σταθμοί, ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επ’ απειλή προστίμου μέσω δικαστηρίου, από την Ελλάδα, τη Ρουμανία και το Λουξεμβούργο.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι παραπέμπει τις τρεις χώρες στο Δικαστήριο της ΕΕ για τη μη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου.

Συγκεκριμένα ζητά από τα κράτη-μέλη να συνάπτουν πολυετείς συμβάσεις με τους διαχειριστές έργων υποδομής, στις οποίες να καθορίζονται οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις όσον αφορά τη διάρθρωση των πληρωμών και την ποιότητα υπηρεσιών των υποδομών που παρέχονται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Η οδηγία περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις για την εξασφάλιση οικονομικής διαφάνειας, ώστε οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές των έργων υποδομής να τηρούν και να δημοσιεύουν χωριστούς λογαριασμούς και να ελέγχουν τη ροή κεφαλαίων.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, τα κράτη-μέλη της ΕΕ ήταν υποχρεωμένα να θέσουν σε ισχύ τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης με την εν λόγω οδηγία έως τις 16 Ιουνίου 2015. Δεδομένου ότι η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία δεν συμμορφώθηκαν, η Επιτροπή απέστειλε στα κράτη αυτά προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2015 και αιτιολογημένη γνώμη τον Φεβρουάριο του 2016. Επειδή δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη-μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 260 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή θα ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβάλει ημερήσια χρηματική ποινή στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και τη Ρουμανία έως ότου η οδηγία μεταφερθεί πλήρως στην εθνική νομοθεσία. Η Επιτροπή προτείνει την επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής ύψους 30.310,80 ευρώ στην Ελλάδα, 8.710 ευρώ στο Λουξεμβούργο και 29.091,40 ευρώ στη Ρουμανία.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα την Πέμπτη, έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής, στο σύνολό του και κατ’ άρθρον από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου». Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, με τις διατάξεις του νόμου επιχειρείται η θέσπιση κανόνων για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και η ευθυγράμμιση της εθνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.      English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese