Δάνεια €756,47 εκατ. αναδιαρθρώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους στο σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος με τις τράπεζες να επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στα δάνεια …
φυσικών προσώπων. Με βάση νέα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, οι τράπεζες αναδιάρθρωσαν δάνεια €8,52 δισ. μέχρι τον Μάρτιο του 2016, που αποτελούν το 31,66% του συνόλου των «κόκκινων» δανείων €23,9 δισ. που είχαν συσσωρευτεί στο σύστημα.

Τέλος Δεκεμβρίου 2015 το σύνολο των αναδιαρθρώσεων ήταν €7,8 δισ. Οι αναδιαρθρώσεις φυσικών προσώπων το πρώτο τρίμηνο του 2016 ανήλθε σε €3,85 δισ. από €3,58 δισ. μέχρι τέλος 2015. Το ύψος αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων ανήλθε σε €3,61 δισ. το πρώτο τρίμηνο και της λιανικής τραπεζικής ανήλθε σε €1,05 δισ. Με βάση τα στοιχεία που έχει καταθέσει η Κεντρική, φαίνεται και η διαφορετική δυναμική που αναπτύσσει το κάθε πιστωτικό ίδρυμα για την αναδιάρθρωση χορηγήσεων. Στην Τράπεζα Κύπρου έγιναν αναδιαρθρώσεις €5,09 δισ. μέχρι τέλος Μαρτίου 2016 με €405,31 εκατ. να γίνονται το πρώτο τρίμηνο.

Οι αναδιαρθρώσεις φυσικών τέλος Μαρτίου ήταν €1,93 δισ. και οι νέες που έγιναν το τρίμηνο ήταν €37,63 εκατ. Οι αναδιαρθρώσεις λιανικής τραπεζικής ήταν €678,31 εκατ. και οι νέες που έγιναν στο τρίμηνο ήταν €94,02 εκατ. Οι αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων ήταν €2,48 δισ. μέχρι τέλος Μαρτίου και οι νέες που έγιναν στο τρίμηνο ήταν €273,65 εκατ. Στον συνεργατισμό τα υπόλοιπα των αναδιαρθρώσεων μέχρι τέλος Μαρτίου ήταν €1,67 δισ. και οι νέες που έγιναν το πρώτο τρίμηνο ήταν €267,86 εκατ. Στα δάνεια φυσικών προσώπων οι νέες αναδιαρθρώσεις ήταν €194,46 εκατ., της λιανικής τραπεζικής ήταν €39,56 εκατ. και των επιχειρήσεων €33,87 εκατ.

Στην Ελληνική Τράπεζα το υπόλοιπο των αναδιαρθρώσεων τέλος Μαρτίου ήταν €678,08 εκατ. από €620,02 εκατ. τέλος του 2015. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους οι νέες αναδιαρθρώσεις ήταν €58,06 εκατ. Το ύψος αναδιαρθρώσεων των φυσικών προσώπων ήταν τέλος Μαρτίου €137,81 εκατ. και οι νέες €17,75 εκατ. Στην Alpha Bank το υπόλοιπο των αναδιαρθρώσεων τέλος Μαρτίου ήταν €492,79 εκατ. και τέλος Δεκεμβρίου ήταν €492,79 εκατ. Το υπόλοιπο αναδιαρθρώσεων φυσικών προσώπων ήταν €365,21 εκατ. από €356,65 εκατ. τέλος του 2015. Οι αναδιαρθρώσεις της λιανικής τραπεζικής τέλος του πρώτου τριμήνου ήταν €21,33 εκατ. από €20,50 εκατ. το 2015 και των επιχειρήσεων €106,24 εκατ. από €108,56 εκατ. το 2015.

Στον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης το υπόλοιπο των αναδιαρθρώσεων ήταν €83,31 εκατ. τέλος Μαρτίου και οι νέες που έγιναν στο πρώτο τρίμηνο ήταν €5,15 εκατ. Στην Εθνική Τράπεζα το υπόλοιπο των αναδιαρθρώσεων ήταν €120,40 εκατ. και οι νέες το πρώτο τρίμηνο €5,35 εκατ. Στην Τράπεζα Πειραιώς δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση. Τέλος Μαρτίου ήταν €117,66 εκατ. από €115,68 εκατ. τέλος Δεκεμβρίου 2015. Οι αναδιαρθρώσεις δανείων της Eurobank τέλος Μαρτίου ήταν €123,34 εκατ., της Societe Generale €12,55 εκατ. και της USB €44,36 εκατ.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese