Δραματική πτώση εργασιών, που ξεπερνά το 50%  για τους συμβολαιογράφους σε διάστημα μιας δεκαετίας καταγράφει έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ…

Η μείωση το χρονικό διάστημα 2004-2014 ανέρχεται σε 55%, καθώς το 2014 καταγράφηκαν 500.992 συμβολαιογραφικές πράξεις έναντι  1.114.479  πράξεων  το  2004.   Ανάλογη  είναι  και η  μείωση του  εισπραχθέντοςχαρτοσήμου,  ωστόσο,  επειδή  κατά  τη  διάρκεια  της  τελευταίας  δεκαετίας  έχουν  γίνει καταργήσεις  και  αλλαγές  στο  χαρτόσημο,  δεν  κρίνεται ασφαλές  να  γίνουν  διαχρονικές συγκρίσεις.

Ως  προς  τη  μεταβολή  των  αντικειμένων  κατά  τα  έτη  2014/2004,  τη  μεγαλύτερη μείωση  παρουσιάζουν,  κατά  σειρά,  οι  πράξεις  που  αφορούν  στα  δάνεια  με  78,1%,  στις  δωρεές ‘’αιτία θανάτου’’ με 74,5%, στις αγοραπωλησίες ακινήτων με 73,8% και στις γονικές παροχές με 72,2%. Αύξηση κατά το ίδιο διάστημα σημειώνεται στις διαλύσεις εταιρειών με ποσοστό μεταβολής 90,3% και στις διαθήκες με 19% .

Το  2014  οι  λοιπές  (άλλες)  πράξεις  συμμετέχουν  στο  40%  του  συνόλου  των συμβολαιογραφικών πράξεων, ενώ τα πληρεξούσια αποτελούν το 35%, οι αγοραπωλησίες ακινήτων το 9% και οι γονικές παροχές 5%. Οι λοιπές  (άλλες)  πράξεις αφορούν  σε  όλες  τις  πράξεις  των  συμβολαιογράφων,  πλέον  των αντικειμένων που αναφέρονται στον πίνακα.

Ενδεικτικά αναφέρονται: μισθωτήρια για συμβάσεις ακινήτων  και  συστάσεις  οριζόντιας  ιδιοκτησίας,  ένορκες  βεβαιώσεις,  βεβαιώσεις  γνησίου υπογραφής  και  συστάσεις  ή  βεβαιώσεις  δικαιοπραξίας, θεωρήσεις ιδιωτικών  εγγράφων, προσύμφωνα,  εργολαβικά  συμβόλαια,  διανομές,  ανταλλαγές,  μεταβιβάσεις  εταιρικών  μεριδίων, συγχωνεύσεις, αποδοχές κληρονομιάς, σύμφωνα συμβίωσης, αναγνωρίσεις τέκνων κλπ.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese