ΠΡΟΣ τους υπουργούς:
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Οικονομίας
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης…

Ο OTE υπήρξε ανέκαθεν και παραμένει, ακόμη και μετά την ιδιωτικοποίησή του, ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα και κύριος διαχειριστής του εθνικού δικτύου. Περαιτέρω, σύμφωνα με το Ν. 3429/2005 που ορίζει ως ΔΕΚΟ «κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία το ελληνικό Δημόσιο δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν» και τη νομολογία (675/2014 ΑΠ), ο ΟΤΕ, κατά τις διατάξεις που διέπουν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του (ν.δ.1049/1999, α.ν.301/1968, αρθ.54 παρ.1 ν.δ.165/1973, ν.2167/93, ν.2257/1994) ήταν εξαρχής (άρθρο 2 παρ.2 του α.ν.173/1967) και παραμένει, ακόμη και μετά την ιδιωτικοποίησή του, οργανισμός κοινής ωφελείας, στο κεφάλαιο και τη διοίκηση του οποίου συμμετέχει μέχρι σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο διορίζοντας τα 5 από τα 11 μέλη του Δ.Σ.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα (Επίκαιρα, τεύχος 344, ημερ. δημ. 10/6-16/6/2016) και με ανακοινώσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στον ΟΤΕ, τον τελευταίο καιρό δρομολογείται από τον πλειοψηφών μέτοχο Deutsche Telecom, με πρόσχημα την εξοικονόμηση κόστους, ένα νέο πρόγραμμα με την επωνυμία “Consolidation Project”.

Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την εκχώρηση του τεχνικού έργου του ΟΤΕ σε τέσσερεις εργολαβικές εταιρείες, την αυθαίρετη διαπίστευση από τη διοίκηση του ΟΤΕ υπαλλήλων των εργολαβικών εταιρειών ως υπευθύνων για την διαφύλαξη του απορρήτου με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους που προστατεύεται το απόρρητο, τον διαχωρισμό των τηλεφωνικών κέντρων σε μόλις 90 κρίσιμα και σε 1900 μη κρίσιμα, στα οποία οι υπάλληλοι των εργολαβικών εταιρειών εισέρχονται ελεύθερα χωρίς τη συνοδεία εξουσιοδοτημένου τεχνικού υπαλλήλου του ΟΤΕ. Το απόρρητο της επικοινωνίας κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 του Συντάγματος και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2225/1994, του Ν. 3115/2003, του Ν. 3471/2006, του Ν. 3674/2008 και του ΠΚ, οι οποίες προβλέπουν τις αυξημένες υποχρεώσεις του ΟΤΕ, ως καθολικού παρόχου, μεταξύ άλλων και για τη διαφύλαξη του απορρήτου των επικοινωνιών.

Σύμφωνα, περαιτέρω με τα παραπάνω δημοσιεύματα και καταγγελίες, στην δυσμενή οικονομική συγκυρία που διανύουμε, πάνω από 6.000 εργαζόμενοι έχουν «αποσυρθεί» με προγράμματα εθελουσίας εξόδου, μέρος του κόστους των οποίων επιβαρύνει το ασφαλιστικό σύστημα.
Την ίδια στιγμή ενώ μειώθηκαν και συνεχίζουν να μειώνονται οι αμοιβές του εναπομείναντος βασικού προσωπικού, οι συνολικές αποδοχές των στελεχών αυξάνονται υπέρογκα, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μέχρι τον τελευταίο προϊστάμενο.  

Με βάση τα παραπάνω, δεδομένου ότι  o OTE δεν μπορεί να απολαμβάνει μόνο τα προνόμια των ΔΕΚΟ αλλά οφείλει να συμμορφώνεται και στις υποχρεώσεις αυτών, ερωτάται ο αρμόδιος κ. υπουργός:

1) Με βάση ποια κριτήρια έγινε η διαπίστευση από τον ΟΤΕ των υπαλλήλων των  εργολαβικών εταιρειών ως υπευθύνων για την διαφύλαξη του απορρήτου των επικοινωνιών; Σε ποια διάταξη θεμελιώνεται το δικαίωμα μια ιδιωτικοποιημένης εταιρείας που φέρει τα χαρακτηριστικά οργανισμού κοινής ωφελείας, όπως ο ΟΤΕ, να  πιστοποιεί τρίτα πρόσωπα και να αναθέτει σε αυτά την  διασφάλιση του θεμελιώδους απορρήτου των επικοινωνιών;

2) Με ποια κριτήρια έγινε ο διαχωρισμός των τηλεφωνικών κέντρων σε κρίσιμα και μη κρίσιμα; Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας και την διασύνδεση των τηλεφωνικών κέντρων, των εκατοντάδων καφάο και κατανεμητών, η επιλογή των μόλις 90 κρίσιμων σημείων διασφαλίζει τελικά το απόρρητο των επικοινωνιών;

3) Αληθεύει ότι έχουν ήδη παραδοθεί στους διαπιστευμένους υπαλλήλους των εργολάβων τα κλειδιά από τα κτίρια και τα καφάο καθώς και οι κωδικοί για πρόσβαση στο σύστημα ΣΕΥΚ με VPN  τηλέφωνα;

4) Έλαβε ο ΟΤΕ όλες τις απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες ανεξάρτητες (ΑΔΑΕ, ΑΠΔΠΧ, κλπ), δικαστικές και εισαγγελικές αρχές προτού προβεί σε όλες τις παραπάνω – κομβικής σημασίας για τη διαφύλαξη του απορρήτου – ενέργειες;

5) Αληθεύουν οι ισχυρισμοί των άνω δημοσιευμάτων και καταγγελιών ότι, στην περίοδο της πλήρους οικονομικής εξαθλίωσης που διανύουμε, οι συνολικές αμοιβές του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τσαμάζ ξεπερνούν το αστρονομικό ποσό του ενός και ημίσεως εκατομμυρίου ευρώ, ξεπερνώντας κατά 17,5 φορές αυτές του έλληνα Πρωθυπουργού καθώς ότι οι συνολικές αποδοχές των γενικών διευθυντών ξεπερνούν κατά 6,5 φορές αυτές του έλληνα Πρωθυπουργού;

6) Αληθεύουν οι ισχυρισμοί των άνω δημοσιευμάτων και καταγγελιών ότι, ενώ η ανεργία καλπάζει, η διοίκηση του ΟΤΕ ετοιμάζει και άλλες μειώσεις του ήδη μειωμένου βασικού προσωπικού, την ίδια στιγμή που, σύμφωνα με ανακοίνωση στο εσωτερικό διαδίκτυο του ΟΤΕ, στις 07/07/2016, ξεκίνησε μια σκανδαλώδης διαδικασία προσλήψεων με φωτογραφικές διατάξεις για την πρόσληψη ανά την Ελλάδα συνδικαλιστικών και υπηρεσιακών στελεχών και παραγόντων, χωρίς να ενημερωθεί το ευρύ κοινό και με πλήρη αποκλεισμό νέων με αδιαμφισβήτητα προσόντα που αναζητούν εναγωνίως μια θέση εργασίας;English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese