Η Τράπεζα Κύπρου ΚΥΠΡ -0,67%, σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 5 Απριλίου 2016, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της…
πώλησης της Kermia Hotels Ltd και παρακείμενης γης, στη συμφωνημένη τιμή πώλησης ύψους 26,5 εκατ. ευρώ.

Ο πωλητής των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων είναι η Kermia Ltd, η οποία είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της τράπεζας, και ο αγοραστής είναι η Aesara Investment Ltd, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο των Βασίλη Νικολαΐδη και Δημήτρη Νικολαΐδη, μετόχων της Atlantica Leisure Group Ltd.

Η συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα καθαρό κέρδος μετά τη φορολογία ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ για το Συγκρότημα, βάσει της λογιστικής αξίας στις 31 Μαρτίου 2016, και καθαρό όφελος στα κεφάλαια ύψους περίπου 18 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα του υφιστάμενου κεφαλαιακού χειρισμού των περιουσιακών στοιχείων. Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1* του Συγκροτήματος βελτιώθηκε κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η πώληση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων εμπίπτει στη στρατηγική του Συγκροτήματος για απομόχλευση μέσω της διάθεσης μη κύριων δραστηριοτήτων και για επικέντρωσή του σε κύριες δραστηριότητες, βελτιώνοντας παράλληλα την κεφαλαιακή του θέση.

Όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1.17(7) των Κανονιστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί), η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σε τιμές αγοράς (arm’s length) και δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της τράπεζας ή οποιουδήποτε «καθορισμένου προσώπου» όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137(3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου 14(Ι)/1993 (ως έχει τροποποιηθεί).

*Βάσει των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese