Η εταιρία «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» με…
διακριτικό τίτλο «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι από την 5η Ιουλίου 2016 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 663.325 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του Ευρώ (0,60€) εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.6.2015.

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία (22.6.2015) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.173.935 ευρώ, διαιρούμενο σε 8.623.225 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστης.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του στις 30.6.2016 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 663.325 νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Α. Αποστολίδης (τηλ. 2310 804000 και 2310 804077) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese