Νέο πίνακα με τα ονόματα των εκκαθαριστών και τις υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρίες που αναλαμβάνουν εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος…

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 249 παρ. 3 του ν. 4364/2016, διόρισε, με αποφάσεις της, ασφαλιστικούς εκκαθαριστές στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού νόμου.

Η θητεία των ήδη υφιστάμενων οργάνων εκκαθάρισης οι οποίοι ήταν διορισμένοι την 31.12.2015 παρατάθηκε μέχρι την 30.6.2016, οπότε και έληξε αυτοδικαίως δυνάμει της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 248. Από την 1.7.2016 αρμόδιοι ασφαλιστικοί εκκαθαριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι για τις υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείες, που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, είναι οι εξής:

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese