Στη σύναψη φορολογικής συμφωνίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς με το…
Πριγκιπάτο του Μονακό προχώρησε η ΕΕ, με τις σχετικές διατάξεις να ενεργοποιούνται την 1η Ιανουαρίου 2017.

Η συμφωνία αυτή, η οποία βεβαίως περιλαμβάνει και τους Έλληνες που έχουν επενδύσεις και καταθέσεις στο Πριγκιπάτο, συνιστά σημαντικό βήμα στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για πάταξη της φοροαπάτης και της φοροδιαφυγής και αναβαθμίζει τη συμφωνία που είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών το 2004.
Βάσει της νέας συμφωνίας, τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Μονακό θα ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που διατηρούν στην επικράτειά τους οι κάτοικοι του έτερου μέρους, ξεκινώντας από το 2018 για τις πληροφορίες που συλλέγονται από την 1η Ιανουαρίου 2017.
Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις στις οποίες ένας φορολογούμενος επιδιώκει να αποκρύψει κεφάλαιο που αντιπροσωπεύει εισόδημα ή στοιχεία ενεργητικού για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί φόροι.
Με τη συμφωνία επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι το Μονακό θα εφαρμόζει ενισχυμένα μέτρα τα οποία είναι ισοδύναμα προς εκείνα του νομικού πλαισίου της ΕΕ και τα οποία συνάδουν με τις διαδικασίες αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών οι οποίες προωθούνται στο πλαίσιο του παγκόσμιου προτύπου του ΟΟΣΑ.
Στο πλαίσιο του εν λόγω προτύπου του ΟΟΣΑ, η συμφωνία περιλαμβάνει περαιτέρω διατάξεις με τις οποίες επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται δεν αφορούν μόνο σε έσοδα όπως τόκους και μερίσματα, αλλά και υπόλοιπα λογαριασμών και έσοδα από πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Επίσης, η νέα συμφωνία προβλέπει την άνευ όρων ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος. Ως αποτέλεσμα της νέας συμφωνίας, οι φορολογικές αρχές στα κράτη μέλη και στο Μονακό θα είναι σε θέση να ταυτοποιούν ορθά και κατηγορηματικά τους συγκεκριμένους φορολογούμενους, να εφαρμόζουν και να επιβάλλουν τη φορολογική τους νομοθεσία σε διασυνοριακές υποθέσεις, να αξιολογούν την πιθανότητα διάπραξης φοροδιαφυγής και να αποφεύγουν κάθε περιττή περαιτέρω έρευνα.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese