Δείτε ολόκληρη της απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υπογράφει ο διοικητής της Τράπεζας Γιάννης Στουρνάρας…

1. Το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας της Εταιρείας κατά την 31.12.2015 δεν κάλυπτε το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, και ως εκ τούτου, δεν συντρέχουν για αυτήν οι προϋποθέσεις ένταξής της στις μεταβατικές διατάξεις των άρθρ. 103 και 273 παρ. 14 του Ν. 4364/2016.

2. Η Εταιρεία δεν διαθέτει ίδια κεφάλαια επαρκή για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, ιδία δε για την κάλυψη της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (MCR), το έλλειμμα της οποίας ανέρχεται, όπως διαπιστώθηκε από την Εταιρεία, στο ποσό των € 20,75 εκατ.

3. Το Σχέδιο Βραχυπρόθεσμης Χρηματοδότησης προ-βλέπει αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου από συγκεκριμένο νέο μέτοχο. Το ποσό της αύξησης που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση επαρκεί για την αποκατάσταση των επιλέξιμων βασικών ιδίων κεφαλαίων στο επίπεδο της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης που η Εταιρεία διαπίστωσε.

4. Ο χρόνος πλήρους υλοποίησης του Σχεδίου που αποφάσισε το Δ.Σ. (πρακτικό συνεδρίασης 755/30.5.2016) για την κάλυψη της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας, υπερβαίνει το ανώτατο προβλεπόμενοστο άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4364/2016.

5. Μετά την υλοποίηση του Σχεδίου τα επιλέξιμα βασικά ίδια κεφάλαια θα υπολείπονται, όπως διαπίστωσε η Εταιρεία, του επιπέδου της Κεφαλαιακής ΑπαίτησηςΦερεγγυότητας (SCR) και ως εκ τούτου η Εταιρεία οφείλει να λάβει και να υλοποιήσει πρόσθετα μέτρα,

6. Πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων εξυγίανσης του Ν. 4364/2016 αναφορικά με την Εταιρεία, όπως η διατήρηση του Ασφαλιστικού Διαχειριστή, η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος και η αναστολή πληρωμών καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου μέτρου όπως η περιστολή των αναλαμβανομένων κινδύνων,

Η ΤτΕ αποφασίζει τα ακόλουθα:

1) Δεν κάνει αποδεκτή την προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε, στο πλαίσιο του Σχεδίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση της 30.5.2016

2) Καθορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 παρ.2, και παρ. 4 και του άρθρου 227 παρ. 1 του Ν. 4364/2016, προθεσμία έως την 30η Αυγούστου 2016 το αργότερο για την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, τηρούμενο αποκλειστικά σε πιστωτικό Ιδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα, ποσού ύψους τουλάχιστον € 20,75 εκατ. υπέρ της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Η διάρκεια κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου, σε κάθε κλάδο ασφάλισης και για κάθε ασφαλιστική κάλυ-ψη, με ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης από την 15 Ιουνίου ή μεταγενέστερης αυτής, δεν θα υπερβαίνει τους 3 μήνες.

4) Απαγορεύεται η ανάληψη οιασδήποτε διασυνοριακής ασφάλισης και αντασφάλισης (αντασφαλιστικής ανάληψης) σε κάθε κλάδο ασφάλισης.

5) Αναστέλλονται οι πληρωμές και καταβολές από την Εταιρεία, έως την 30η Σεπτεμβρίου 2016, των αμοιβών, επιδομάτων και πάσης φύσεως εξόδων προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των εξόδων για την πρόσληψη, εκπαίδευση και χρηματοδότηση νέων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

6) Απαγορεύεται οιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ή ταμειακή διευκόλυνση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετόχους και συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

7) Διατηρούνται σε ισχύ τα μέτρα της υπ’ αριθ. 178/ 1/10.2.2016 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

8) Ο Ασφαλιστικός Διαχειριστής ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος για την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου και την εφαρμογή από την Εταιρεία των υπό στοιχεία 3 έως 6 ανωτέρω διοικητικών μέτρων.

9) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση έως την 30η Ιουλίου 2016 το αργότερο ρεαλιστικό Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάκαμψης, σύμφωνα τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 2 και του άρθρου 113 παρ. 1 Ν. 4364/2016, προκειμένου τα επιλέξιμα βασικά ίδια κεφάλαια να καλύπτουν το επίπεδο της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR).

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese