Με αφορμή πλήθος ερωτημάτων που δεχόμαστε αναφορικά με τα ισχύοντα για την αναγνώριση των «πλασματικών» ετών ασφάλισης καθώς του χρόνου εφαρμογής των νέων διατάξεων, γνωρίζονται τα εξής…

Α. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85Α) χρόνος ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) λογίζεται «ο λογιζόμενος στο διπλάσιο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των υπαλλήλων−λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών, καθώς και οι αναγνωριζόμενοι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Όπου για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί  των συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης αναπροσαρμοσμένων κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%».

Β. Όλα τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που κατετάγησαν στο Σώμα από 01-10-1990 και εντεύθεν, έχουν την δυνατότητα (εφόσον το επιθυμούν) να αναγνωρίσουν έως 31-12-2016 τον διπλάσιο χρόνο ασφάλισης τους με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Ν. 2084/1992) και σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών τους για κάθε μήνα αναγνώρισης. Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι της αναγνώρισης από 01-01-2017 και μετά, το αντίστοιχο ποσοστό θα είναι πολύ μεγαλύτερο και θα ανέρχεται στο 20% περίπου.

Επισημαίνεται ότι ο διπλάσιος χρόνος ασφάλισης προσμετράται εφόσον το στέλεχος θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας (Π.Δ. 169/2007). Σε διαφορετική περίπτωση, της μη θεμελίωσης, οι εισφορές δεν επιστρέφονται.

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι η εν λόγω μεταβολή θα λάβει χώρα όχι από την έναρξη ισχύος του Νόμου αλλά από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. ήτοι από την 01-01-2017.

Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος              
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ    

Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese