Αναρτήθηκε τη Δευτέρα στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων στο πρόγραµµα κοινωφελούς…
χαρακτήρα 2016 για 413 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε επιβλέποντες φορείς.

Ο οριστικός πίνακας περιλαµβάνει τους ωφελούµενους, εγγεγραµµένους στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για πέντε µήνες µε πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους επιβλέποντες φορείς, όπως έχουν καθοριστεί, βάσει της Δηµόσιας Πρόσκλησης Νο 3/2016.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κατάρτιση του οριστικού πίνακα πραγµατοποιήθηκε µε αυτοµατοποιηµένο, διαφανή και αντικειµενικό τρόπο, µέσω του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος (ΟΠΣ) του ΟΑΕ?, µε βάση τα προβλεπόµενα κριτήρια της εγκεκριµένης από το ΑΣΕΠ Δηµόσιας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα κατάταξης ανέργων µε τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση, καλούνται να προσέλθουν στην αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει ο επιβλέπων φορέας τοποθέτησής τους, εντός προθεσµίας πέντε εργάσιµων ηµερών από την ενηµέρωσή τους και να παραλάβουν συστατικό σηµείωµα, προκειµένου να υποδειχθούν στους επιβλέποντες φορείς.

Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόµιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς, οι ωφελούµενοι άνεργοι µπορούν να ενηµερωθούν από το διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στην ενότητα «ηλεκτρονικές υπηρεσίες»/«προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα»/ «οδηγός εφαρµογής προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα», όπως, επίσης, από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Οργανισµού (ΚΠΑ2).

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese