Σημαντικές αλλαγές έχει επιφέρει ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας στις διαδικασίες εξυγίανσης, πτώχευσης και εκκαθάρισης σε…
λειτουργία όπως προκύπτει από εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο, οι νέες διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα ισχύουν για διαδικασίες πτώχευσης, εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, στις οποίες η σχετική αίτηση για κήρυξη πτώχευσης, άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης ή υπαγωγή σε ειδική εκκαθάριση υποβλήθηκε μετά από τις 19 Αυγούστου 2015. Σε διαδικασίες δε που ήταν ήδη εκκρεμείς τη συγκεκριμένη ημερομηνία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, ως είχαν πριν από την τροποποίησή τους με το ν.4336/2015.

Όπως επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με τις νέες διατάξεις έχει θεσπισθεί ρύθμιση για την αυτόματη αναστολή λήψης μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης.

Η αναστολή προβλέπεται για το διάστημα από την υποβολή της συμφωνίας προς επικύρωση μέχρι την έκδοση απόφασης του δικαστηρίου για την αποδοχή ή απόρριψή της και για ανώτατο χρόνο τεσσάρων μηνών από την υποβολή της. Υπογραμμίζεται δε πως για την αποφυγή καταστρατηγήσεων του νόμου και της όλης διαδικασίας, η αυτόματη αναστολή προβλέπεται μόνο μία φορά.
Η εγκύκλιος σημειώνει πως η διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης που προβλέπεται στον Πτωχευτικό Κώδικα, έχει διευρυνθεί από δύο σε τέσσερις μήνες και η διάρκεια αυτή μπορεί να ανανεωθεί εφόσον αποδεικνύεται (κυρίως με τον αριθμό των πιστωτών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και του ύψους των απαιτήσεων που εκπροσωπούν αυτοί) πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με ανώτατο όριο τη συνολική διάρκεια 12 μηνών.

Βάσει της εγκυκλίου μια σημαντική αλλαγή είναι πως στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα προσφεύγουν πλέον όχι μόνον οφειλέτες που βρίσκονται σε κατάσταση παρούσας ή επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων, αλλά και οφειλέτες, οι οποίοι, χωρίς να έχουν εισέλθει σε μια τέτοια κατάσταση, αντιμετωπίζουν απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητας, η οποία δύναται να αρθεί με την ένταξή τους στη διαδικασία αυτή. Κατά τον τρόπο αυτό ενισχύεται η δυνατότητα εξυγίανσης επιχειρήσεων σε πρώιμο στάδιο πριν εισέλθουν στο στάδιο της αφερεγγυότητας. Παράλληλα το χρονικό διάστημα μετά το οποίο ένας οφειλέτης μπορεί να επανυποβάλει αίτηση υπαγωγής, μειώνεται από πέντε σε τρία έτη.

Τέλος, η εγκύκλιος εστιάζει στην απαλλαγή οφειλετών φυσικών προσώπων από υπόλοιπο πτωχευτικών χρεών σύμφωνα με το νέο άρθρο 170α του Πτωχευτικού Κώδικα, το οποίο ισχύει από 1/10/2016 για πτωχεύσεις που αρχίζουν, δηλαδή κηρύσσονται βάσει αιτήσεων που υποβάλλονται, από 1/1/2016 και εφεξής.

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή κάθε οφειλέτης φυσικό πρόσωπο, ο οποίος έχει κηρυχθεί «συγγνωστός» απαλλάσσεται πλήρως από τις απαιτήσεις κατά της πτωχευτικής περιουσίας μετά την παρέλευση τριών ετών από την κήρυξη της πτώχευσης, χωρίς να εξετάζεται η συνδρομή ουσιαστικών προϋποθέσεων (π.χ. οικονομική δυνατότητα οφειλέτη, ύπαρξη περιουσίας κ.λπ.).

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese