Ένα Bραχοκιρκινέζo κυνηγά σε τοποθεσία στην πόλη…
του Ναυπλίου, Τετάρτη 25 Μαΐου 2016. Το Βραχοκιρκίνεζο είναι είδος γνήσιου  γερακιού (γένος Falco), που απαντά και στον ελλαδικό χώρο. Η επιστημονική του ονομασία είναι Falco tinnunculus και περιλαμβάνει 12 υποείδη .Στην Ελλάδα το βραχοκιρκίνεζο απαντά καθ ’όλη τη διάρκεια του έτους ως επιδημητικό, αναπαραγόμενο είδος