Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, σύμφωνα με την 349η/25-02-2016 απόφαση της Συγκλήτου και…
την 2η/10-03-2016 απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, δεκαέξι (16) υποτροφίες σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη».

Σύμφωνα με την από 12-01-1986 ιδιόγραφη διαθήκη της Αναστασίας Καρύδη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 579/2006 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου: «…οι υποτροφίεςθα διατίθενται ως δωρεά Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη δια τους επιτυγχάνοντας εις επίσημο διαγωνισμό μαθητάς και υποτρόφους του Νομού Ηρακλείου και Λασιθίου διά εσωτερικάς και εξωτερικάς υποτροφίας. Κατ΄ εξαίρεσιν της δωρεάς Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη θα απολαμβάνουν με απλή αίτησή τους όλοι οι άρρενες και θήλεις κληρονόμοι οποιασδήποτε ηλικίας οίτινες θα βρίσκονται στη ζωή κατά την εποχή του τέλους της ζωής μου, των αδελφών του συζύγου μου Χρύσανθου Καρύδη δηλαδή του Γεωργίου Ε Καρύδη, Νικολάου Ε Καρύδη και Αντωνίου Καρύδη, μετά των κληρονόμων αυτών».

Ειδικότερα,οι υποτροφίες θα χορηγηθούν με επιλογή, σε φοιτητές των Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της χώρας,που αποφοίτησαν από Λύκεια του Νομού Ηρακλείου ή Λασιθίου και πέτυχαν με τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (90%, έτους 2015) την εισαγωγή στο Τμήμα τους, με κριτήριο αξιολόγησης το βαθμό πρόσβασης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ πλειόνων υποψηφίων, διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1.000,00 ευρώ (εφάπαξ).

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810393620 κ. Ε. Μπαλάφα καθώς και από τη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών κ. Α. Τσαλίμη τηλ. 2810393200.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese