Σε δημοπράτηση είναι και επίσημα το έργο επεκτάσεων, βελτιώσεων και αντικαταστάσεων αγωγών του δικτύου ύδρευσης σε περιοχές…
αρμοδιότητας του Τομέα Αθηνών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Το παρόν έργο εκτείνεται στις περιοχές των Δήμων που ανήκουν στα διοικητικά όρια αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Τομέα Αθηνών

Φορέας Υλοποίησης είναι η ΕΥΔΑΠ και το κόστος του έργου είναι 5.230.000 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ). Η ημέρα δημοπράτησης είναι στις 12 Ιουλίου 2016.

Η προθεσμία υλοποίησης του έργου είναι 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αν υπολογιστικά τα έργα ξεκινήσουν στις αρχές του 2017 τότε την Άνοιξη του 2020 θα έχουμε πλήρη ολοκλήρωση.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες με πτυχίο 4ης τάξης (για έργα υδραυλικά). Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από το ΠΔΕ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι συγκεκριμένο και αρκετοί από τους προς αντικατάσταση αγωγούς είναι πεπαλαιωμένοι, βρίσκονται σε πολυσύχναστα σημεία της Αθήνας και η αντικατάστασή τους παρουσιάζει αυξημένη δυσκολία.
Η παρούσα εργολαβία υλοποιεί στοχευμένες επεμβάσεις στις εν λόγω περιοχές, κυρίως για την αντικατάσταση προβληματικών τμημάτων αγωγών του δικτύου ύδρευσης, συνολικού εκτιμώμενου μήκους περί τα 35 χλμ περίπου, διαφόρων διατομών (από Φ90 έως και Φ355), σύμφωνα με το σχετικό τεύχος του Προϋπολογισμού Μελέτης.

Οι εν λόγω εργασίες αντικατάστασης των αγωγών συνοδεύονται από τις απαραίτητες αντικαταστάσεις ή εξυγιάνσεις (κατά περίπτωση) όλων των αντίστοιχων παρόδιων υδατοπαροχών, συμπεριλαμβανομένων όσων φρεατίων υδρομετρητών είναι παλαιάς τεχνολογίας, προκειμένου το νέο δίκτυο να είναι πλήρως ανακατασκευασμένο και λειτουργικό.

Περαιτέρω, θα υλοποιηθούν και λοιπές εργασίες για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού (περιορισμένες επεκτάσεις αγωγών, τοποθέτηση νέων δικλείδων, ένωση τερμάτων αγωγών για την κυκλοφορία του νερού, κλπ).

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας (υπόθεση C — 496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C — 454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese