Μία νέα δράση, ειδικά σχεδιασμένη για την ενίσχυση της εγχώριας ψηφιακής βιομηχανίας, περιλαμβάνεται μεταξύ των τριών συνολικά…
προγραμμάτων για τη μεταποίηση, που ανακοίνωσε η υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδια για τη Βιομηχανία, Θεοδώρα Τζάκρη. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων είναι της τάξης των €170 εκατ. ευρώ σε αυτήν την φάση, αποτελώντας ένα σημαντικό κομμάτι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επανεκκίνηση (ΕΠΑνΕΚ), που ξεκινούν φέτος.

Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η έγκριση των τριών  προγραμμάτων για τη μεταποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ και εντός του επομένου τριμήνου αναμένεται να ολοκληρωθεί τόσο η προετοιμασία των προσκλήσεων προς τους δικαιούχους, όσο και η οριστικοποίηση των οδηγών εφαρμογής. Οι οριστικές προσκλήσεις αναμένεται να εκδοθούν το Φθινόπωρο του 2016.

Το πρώτο πρόγραμμα “Σύγχρονη Μεταποίηση” αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προσωπικό από 50-250 άτομα ή υπό σύσταση επιχειρήσεις με τρεις επενδυτικούς άξονες: “Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός”, “Ψηφιακή Βιομηχανία”, “Ενεργειακή αποτελεσματικότητα για ΜμΕ”. Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα €100 εκατ. με το 40% να αποτελεί δημόσια δαπάνη. Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων  δύναται να κυμαίνεται από €250.000 – €3.000.000.

Το δεύτερο Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας” αφορά ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το τρίτο πρόγραμμα “Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για την Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα”, αφορά τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων για επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταποίησης, όπως η δημιουργία Βιομηχανικών Περιοχών, Επιχειρηματικών Πάρκων και υποδομών Logistics.

Ψηφιακή βιομηχανία
Το πρώτο πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις διακριτές επιλογές για τις επιχειρήσεις που θα καταθέσουν αιτήσεις υπαγωγής:

Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός.

Επιλέξιμες θα είναι ενέργειες μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης των επιχειρήσεων με νέες (ή και πιλοτικές) παραγωγικές διαδικασίες, νέα προϊόντα και εισαγωγή στην διαδικασία παραγωγής – διάθεσης τους, διαδικασιών υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Επίσης, θα ενισχύονται δραστηριότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση την κάλυψη άμεσων αναγκών της αγοράς όπως επιχειρηματικών συνεργασιών –συνεργειών, καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών.

Ψηφιακή Βιομηχανία.

Στοχεύει στην ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, καθώς και του σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Προωθεί τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε αλυσίδες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ειδικά εάν αυτές έχουν δια-περιφερειακή ή διεθνή διάσταση.

Ενεργειακή αποτελεσματικότητα για ΜμΕ.

Επικεντρώνεται σε θέματα παροχής στήριξης προς τις ΜμΕ για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της παραγωγικής τους διαδικασίας και να προετοιμαστούννγια την  εφαρμογή μελλοντικώννενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας κατά την παραγωγή προϊόντων και συναφών υπηρεσιών.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese