Γράφει: Θεανώ Θειοπούλου
Την ετοιμασία καταστάσεων, στην οποία να καταγράφονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που διατρέχουν οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και …
επηρεάζουν τα δημόσια οικονομικά, ζητεί, με εγκύκλιο που απέστειλε στους δήμους, το Υπουργείο Οικονομικών.

Με την εγκύκλιο ζητείται όπως οι καταστάσεις υποβληθούν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Υπουργείου όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου του 2016, έτσι ώστε να μπορέσει να ετοιμάσει Έκθεση Δημοσιονομικών Κινδύνων (Fiscal Risk Statement) για να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή.

Πέντε κινδύνους που αφορούν στις Αρχές καταγράφει το Υπουργείο και σχετίζονται κυρίως:

● Με αγωγές που καταχωρούνται είτε από εργοδοτούμενους στον δήμο είτε από τρίτους, οι οποίοι συμβάλλονται με τις τοπικές Αρχές για εκτέλεση διαφόρων συμβάσεων

● Με χρεώστες και πιστωτές. Ιδιαίτερο ρίσκο παρουσιάζουν οι οφειλές πέραν των 90 ημερών

● Χρηματοπιστωτικούς κίνδυνους (μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθυστερήσεις αποπληρωμών)

● Ψηλές ανελαστικές δαπάνες

● Πραγματικά μειωμένα έσοδα σε σχέση με τα εκτιμημένα.

Για να μπορέσουν να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι που προέρχονται από τους Δήμους, το Υπουργείο επισυνάπτει τρεις πίνακες για συμπλήρωση από τον κάθε Δήμο.

Ο πρώτος αφορά αγωγές που καταχωρούνται από εργοδοτούμενους στον δήμο, καθώς και αγωγές που προέρχονται από τρίτους, οι οποίοι εκτελούν δημόσιες συμβάσεις, ο δεύτερος αφορά χρεώστες, πιστωτές και οφειλές πέραν των 90 ημερών και ο τρίτος αφορά οικονομικά στοιχεία με βάση τις οικονομικές καταστάσεις για το 2015 (ελεγμένες αν υπάρχουν, αλλιώς προκαταρκτικές).

Οι οφειλές καθυστερημένων πέραν των 90 ημερών αφορούν στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, εισφορές Κοινωνικών Ασφαλίσεων για μισθοδοσία, Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Συμβούλια Αποχετεύσεων, ΑΗΚ, άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, ΧΥΤΥ, άλλοι πιστωτές. Στον πίνακα με τις οφειλές υπάρχει ειδική στήλη όπου πρέπει να υπάρχει αιτιολογία για οφειλές πέραν των 90 ημερών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, η αναγνώριση και ο μετριασμός του κινδύνου αποτελούν μέρος της ευθύνης του κάθε Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου οφείλει να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το αρμόδιο Υπουργείο για τους κινδύνους και τις επιπτώσεις που αυτοί έχουν στον Δήμο και την οικονομία/κοινωνία και τα μέτρα που λήφθησαν για μετριασμό του κινδύνου.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι, με βάση διεθνείς πρακτικές, η αξιολόγηση των κινδύνων θα πρέπει να είναι ο κεντρικός πυρήνας της στρατηγικής διαχείρισης του κάθε δήμου όπου θα πρέπει να παρακολουθούνται, να προσεγγίζονται μεθοδικά και σε συνεχή βάση έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται. Το επίκεντρο της καλής διαχείρισης, σημειώνεται, είναι η αναγνώριση και ο χειρισμός των κινδύνων έγκαιρα και αποτελεσματικά για επίτευξη των στόχων του Δήμου.

Η αξιολόγηση ξεκινά, προστίθεται, από τους αρχικούς σχεδιασμούς έτσι ώστε να επισημαίνονται οι τομείς που χρειάζονται περισσότερη προσοχή για να είναι δυνατή η πιο άμεση και γρήγορη αντιμετώπιση των κινδύνων.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese