Ένα νέο λαμπρό πεδίο για τους κατασκευαστικούς Ομίλους της χώρας, αλλά και για την απασχόληση δεκάδων…
Ελλήνων εργαζομένων, ανοίγει στο Ισραήλ.

Πρόκειται για εκταταμένο οικιστικό πρόγραμμα στη χώρα το οποίο μόνο για το 2016 θα ανέλει στις 100.000 κατοικίες.

Η ελληνική πρεσβεία στο Ισραήλ έχει ήδη προχωρήσει σε ενημέρωση όλων των Συνδέσμων Τεχνικών Εταιρειών της Ελλάδας, προκειμένου οι ελληνικοί Όμιλοι να συμμετάσχουν στο μεγάλο οικιστικό project που υλοποιείται στη χώρα και αφορά απελευθέρωση οικιστικής γης από τη µετεγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων και εγκαταστάσεων αµυντικών βιοµηχανιών από το Κεντρικό στο Νότιο Ισραήλ, καθώς και την ανάπτυξη του κατασκευαστικού τοµέα του Ισραήλ δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για το σταδιακό άνοιγµα της κατασκευαστικής – στεγαστικής αγοράς µε αρχική επιλογή έξι κατασκευαστικών εταιριών αλλά και ευκαιρίες και για τις κατασκευαστικές εταιρίες για είσοδο και δραστηριοποίηση στην κατασκευαστική αγορά του Ισραήλ γενικότερα.

AdTech Ad
Οι εταιρείες που θα επιλεγούν θα συµπεριληφθούν σε σχετική βάση δεδοµένων, αναµένεται, σε κοινοπραξία µε ισραηλινές εταιρείες, ή ως υπεργολάβοι αυτών να ανατεθούν ολοκληρωµένα οικιστικά έργα (σχεδιασµός, κατασκευή υποδοµών, ανέγερση κατοικιών), ενώ έχει προβλεφθεί και το σχετικό θεσµικό πλαίσιο, µε το οποίο ενθαρρύνεται η ενοικίαση κατοικιών (µε φορολογικά κίνητρα και εκπτώσεις στην τιµή απόκτησης δηµόσιας γης).

-Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής µίας εταιρίας για την υποβολή προσφοράς, είναι:

• η ύπαρξη εταιρικής µορφής ΕΠΕ ή άλλης µορφής καταχωρηµένης σε κάποιο Μητρώο Εταιριών,

• η έδρα της να βρίσκεται εκτός του Ισραήλ,

• να έχει µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών στον στεγαστικό τοµέα και στον τοµέα των υποδοµών, ύψους 500 εκ. $ ,
τα τρία τελευταία οικονοµικά έτη,

• να έχει σχέση καθαρών χρηµατικών χρεών/χρηµατικά διαθέσιµα, όχι µεγαλύτερη του 60% κατά µέσο όρο τα τρία τελευταία οικονοµικά έτη,

• να διαθέτει απόθεµα µηχανολογικού εξοπλισµού οικοδοµικών υλικών που να υπερβαίνει το 30% των
συνολικών του χρηµατικών του διαθεσίµων,

• να έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει, κατά τα τρία  τελευταία έτη, την κατασκευή, τουλάχιστον, 15 διαφορετικών οικιστικών σχεδίων, εµβαδού, το λιγότερο 3.000 τ.µ., εκ των οποίων ένα τουλάχιστον έργο να είναι 15 ορόφων και άνω,

• να έχει υλοποιήσει, τα τελευταία τρία χρόνια, σε ξένη χώρα, τουλάχιστον ένα οικιστικό σχέδιο, εµβαδού
3.000 τ.µ., µε πολεοδοµικό πλαίσιο, διαφορετικό από το ισχύον στη χώρα προέλευσης (έδρα) και η οποία να
έχει ακαθάριστο κατά κεφαλήν εισόδηµα τουλάχιστον 30.000 δολλάρια  και τέλος

• να έχει απασχολήσει, τα τρία τελευταία έτη, έναν αρχιµηχανικό µε εµπειρία στις στεγαστικές κατασκευές τα τελευταία πέντε χρόνια και ο οποίος επέβλεψε επαγγελµατικά τα έργα που παρουσίασε η  εταιρία ως απόδειξη της επαγγελµατικής εµπειρίας της.

Στόχος της ισραηλινής κυβέρνησης είναι, δεδοµένου της ακριβής στέγης, της χαµηλής ποιότητας των οικιών αλλά και των πιεστικών οικιστικών αναγκών είναι η προσέλκυση εταιριών µε τεχνογνωσία στην «βιοµηχανική κατασκευή κατοικιών», µε παράλληλη εισαγωγή εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού (έως 1000 άτοµα), ώστε και να αντιµετωπιστεί το οικιστικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η χώρα και να µεταφερθεί τεχνογνωσία, µέσω της συνεργασίας µε εγχώριες εταιρίες.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese