α) Yποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία που παρακρατήθηκε κατά το μήνα Φεβρουάριο 2016 από κάθε φυσικό…
πρόσωπο που αποκτά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που διενεργεί πληρωμές ή δίνει παροχές σε είδος στους εργαζόμενους ή υπαλλήλους (άρθρα 59§1α’, 60§1,6 ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1072/2015).

β) Yποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος από συντάξεις που καταβλήθηκαν κατά το μήνα Φεβρουάριο 2016 από νομικά πρόσωπά ή νομικές οντότητες που καταβάλλουν συντάξεις και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ή παρόμοιες νομικές οντότητες που διενεργούν πληρωμές σε ασφαλισμένους (άρθρα 59§1β’,γ’, 60§1,6 ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1072/2015).

γ) Καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος για μισθωτή εργασία που κατέβαλαν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κατά το μήνα Φεβρουάριο 2016 σε αξιωματικούς και κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού (άρθρα 59§1 & 60§2, 6 ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1072/2015).

δ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Φεβρουάριο 2016 από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τους φορείς της γενικής κυβέρνησης και όσοι δραστηριοποιούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα του:

– 10% για εισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, εισόδημα από μερίδια, μερίδες, συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, διανομές κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, προμερίσματα, μαθηματικά αποθεματικά,

– 15% για εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά ομόλογα, τίτλους και ομολογίες με ή χωρίς ασφάλεια, για κάθε δανειακή σχέση, repos, reverse repos, ανταμοιβών που απορρέουν από τίτλους, ομολογίες, χρεόγραφα,

– 20% για εισόδημα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές, αναπαραγωγή βιντεοκασετών, λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση,

– 20% για εισόδημα από δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, προνομίων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας, εκμίσθωση εξοπλισμού και εμπορευματοκιβωτίων κ.λπ.,

– 20% για εισόδημα από αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα όταν λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο.

ε) Yποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Φεβρουάριο 2016 για ασφάλισμα που καταβλήθηκε εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων,

στ) Yποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Φεβρουάριο 2016 από τους φορείς γενικής κυβέρνησης για την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών.(ν. 4172/2013 άρθρο 64 παρ.2).
Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής και υπολογίζεται στην καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή: – 1% για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας (τσιγάρα) – 4% για τα λοιπά αγαθά- 8% για την παροχή υπηρεσιών.Εξαιρούνται συναλλαγές όταν η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ (άρθρο 64§2, 61, 62§2 ν. 4172/2013, ΠΟΛ. 1028/2014).

ζ) Yποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 3% κατά το μήνα Φεβρουάριο 2016 από τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα για αμοιβές σε εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών ή λιμενικών προσόδων,

η) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του προκαταβλητέου φόρου 15% κατά το μήνα Φεβρουάριο 2016 από τους δικηγορικούς συλλόγους για τις αμοιβές και τα μερίσματα που λαμβάνουν οι δικηγόροι.

θ) Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET μηνιαίας Δήλωσης Τέλους Κινητής Τηλεφωνίας και Δήλωσης Καρτοκινητής Τηλεφωνίας και απόδοση των αναλογούντων τελών για τον μήνα Φεβρουάριο 2016 (ν. 2579/1998 άρθρο 12).

ι) Υποβολή μέσω του TAXISNET των πληροφοριακών στοιχείων των μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με έναρξη μίσθωσης ή τροποποίηση αυτής τον Μάρτιο του 2016. (Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1013/2014).

ια) Κατάρτιση από τα συνδεδεμένα πρόσωπα του Φακέλου Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και υποβολή ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών. (ν. 4174/2013 άρθρο 21).

ιβ) Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων για τον μήνα Μάρτιο 2016 (ν. 4308/2014 άρθρο 6 παρ. 1α).

ιγ) Ενημέρωση απλογραφικών βιβλίων για τον μήνα Μάρτιο 2016 (ν. 4308/2014 άρθρο 6 παρ. 1β).

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese