Αλλαγές στον τρόπο επιστροφής της έκπτωσης στις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών για τα πρώτα πέντε χρόνια…
ασφάλισης φέρνει το Ασφαλιστικό – Φορολογικό νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση.

Το σχέδιο που κατατέθηκε στην διαβούλευση προέβλεπε την επιστροφή της έκπτωσης αυτής μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης, στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή η επιστροφή πρέπει να γίνεται κατά 1/5 σε κάθε έτος, το οποίο ο ασφαλισμένος παρουσιάζει εισόδημα το οποίο υπερβαίνει τις 18.000 ευρώ.

Η σχετική διάταξη αναφέρει τα εξής: «Το συνολικό ποσό που υπολείπεται του ποσοστού 20% μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης αποτελεί ασφαλιστική οφειλή υπολογιζόμενη επί του μηνιαίου εισοδήματος, προσαυξημένου κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως αυτή καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η οφειλή εξοφλείται κατά 1/5 κατ’ έτος για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση δραστηριότητας του ασφαλισμένου κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, υπερβαίνει το ποσό των 18.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η οφειλή εξοφλείται εξ ολοκλήρου έως και το έτος συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου».

Ουσιαστικά δεν δίνεται καμία έκπτωση έκπτωση, αλλά μόνο αναβολή στην πληρωμή των εισφορών για ορισμένους.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese