Σε δημοπράτηση είναι επίσημα το έργο “ολοκλήρωσης προστασίας παρόχθιων εκτάσεων και τροφοδοσίας δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. με…
βαρύτητα από τον Ρουφράκτη (φράγματος) Γυρτώνης στον ποταμό Πηνειό του Ν. Λάρισας”.

Πρόκειται για ένα σημαντικό συμπληρωματικό σε αυτό που γίνεται για το Φράγμα Γυρτώνης. Ημέρα δημοπράτησης είναι η 17η Μαίου 2016. Το κόστος του έργου έχει υπολογιστεί σε 6.747.967,48 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ).

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον το έργο ξεκινήσει στα τέλη του έτους τότε θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2018.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών Γ.Γ.ΥΠ. / ΕΥΔΕ – Κ.Υ.Υ. Το έργο χρηματοδοτείται μόνο από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι:
• Η προστασία παρόχθιων εκτάσεων.
• Η τροφοδοσία δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. με βαρύτητα από τον ταμιευτήρα Γυρτώνης.
• Επέκταση αρδευτικού δικτύου (94 στρ.).
• Κλείσιμο υδρογεωτρήσεων σε ακτίνα 1 km από το φράγμα (13 τεμάχια).
• Σφράγιση αρμών του φράγματος.
• Η κατασκευή αρπάγης για επιπλέοντα φερτά στην ανάντη πλευρά του ρουφράκτη.
• Κατασκευή οδοστρωσίας μεταξύ της στέψης του φράγματος και της συνδετήριας
οδού, μήκους 1 800 m (3Α και ασφαλτικά).
• Καθαρισμός επιπλεόντων φερτών από την πλωτή κατασκευή συγκράτησης.
• Καθαρισμός τάφρου 9Τ σε μήκος 7 km περίπου.
• Μετρητικός εξοπλισμός εισερχόμενης – εξερχόμενης παροχής (ανάντη – κατάντη ρουφράκτη).
• Δύο σταθμηγράφοι.
• Μετρητικός εξοπλισμός ποιότητας νερού (Κουλούρι – Γυρτώνη).
Οι προς εκτέλεση εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή.

Οι κατηγορίες των εργασιών είναι οι παρακάτω:
Κατηγορία Εργασιών Προϋπολογισμός (EUR)
1. 1η ομάδα ομοειδών εργασιών (χωματουργικά) 3 469 905,50
2. 2η ομάδα ομοειδών εργασιών (σκυροδέματα) 315 732,90
3. 3η ομάδα σωληνώσεις δίκτυα 114 792,85
4. 4η ομάδα ομοειδών εργασιών (ηλεκτρομηχανολογικά) 540 236
5. 5η ομάδα λοιπών εργασιών 330 000

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese