Ερώτηση κ. Ν. Δένδια στη Βουλή σχετικά…
με τη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των ελληνικών επιχειρήσεων και τη ‘μετανάστευσή’ τους σε γειτονικές χώρες

Με ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή προς τους συναρμοδίους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Β’ Αθηνών, κ. Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζει την ανάγκη περιορισμού της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, η οποία, όπως καταδεικνύεται από συγκριτικές έρευνες, πλήττει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας έναντι των γειτονικών μας χωρών και τροφοδοτεί ένα κύμα «μετανάστευσης» επιχειρήσεων προς αυτές, με αρνητικές συνέπειες για τα δημόσια έσοδα και την απασχόληση.

Προς:
α)
κ. Υπουργό Οικονομικών

β)
κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

Θέμα: Φόροι και εισφορές υποχρεώνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις σε μετανάστευση

Σε ενημερωτικό φυλλάδιο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) με τίτλο «Ποιος διώχνει τις επιχειρήσεις από την Ελλάδα;» υπογραμμίζεται η απόσταση του φορολογικού συντελεστή που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα (29%) προς το μέσο όρο στις βαλκανικές και γειτονικές χώρες, ο οποίος ανέρχεται σε 15,6%. Ενδεικτικά στη Βουλγαρία και την ΠΓΔΜ οι επιχειρήσεις φορολογούνται με συντελεστή 10%, στην Κύπρο με 12,5% και στην Αλβανία με 15%. Περαιτέρω, το ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών ανέρχεται σε 24,6% στην Ελλάδα, 10% υψηλότερο από τον μέσο όρο των γειτονικών χωρών (15,2%): στη Βουλγαρία ανέρχονται σε 18,5%, στην Αλβανία σε 15%, ενώ στην Κύπρο σε 7,8%.

Η φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση, σε συνδυασμό και με άλλα προβλήματα, οδηγούν σχεδόν τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις να εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας τους στο εξωτερικό (έρευνα της Endeavor Greece). Το ποσοστό αυτό (39%) είναι, μάλιστα, αρκετά υψηλότερο σε σχέση με αυτό που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2015, αμέσως μετά την επιβολή της τραπεζικής αργίας και των capital controls, ανερχόμενο τότε σε 23%. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα, αλλά και αυτές που εξετάζουν την επιλογή αυτή για το επόμενο διάστημα, δραστηριοποιούνται σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι αυτοί της τεχνολογίας και της υγείας.

Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να εγκαταλείψει, αντί να επιτείνει, την πολιτική της που συνοψίζεται στην επιβολή ολοένα περισσότερων βαρών στις επιχειρήσεις της χώρας, αφενός διότι έχει εξαντλήσει τη φοροδοτική τους ικανότητα, αφετέρου διότι τις υποχρεώνει να μετ-εγκατασταθούν σε άλλες χώρες, μειώνοντας τα δημόσια έσοδα και τις θέσεις απασχόλησης στην Ελλάδα.

Κατόπιν τούτων,
ερωτώνται οι κ.κ. συναρμόδιοι Υπουργοί

α) Αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση το πλήγμα που συνιστά για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την απασχόληση η διαρκής επιβάρυνση με φόρους και εισφορές των ελληνικών επιχειρήσεων;

β) Προτίθεται να επανεξετάσει την πολιτική της και να περιορίσει τη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, ιδία στο πλαίσιο (της υπό διαπραγμάτευση) ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος;
Θέμα: Ερώτηση κ. Ν. Δένδια στη Βουλή σχετικά με την αναθεώρηση του πτωχευτικού δικαίου και την εξυγίανση επιχειρήσεων

Με ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή προς τους συναρμοδίους Υπουργούς Οικονομίας και Δικαιοσύνης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας  και Βουλευτής Β’ Αθηνών, κ. Νίκος Δένδιας, ζητά στοιχεία για τον αριθμό των αιτήσεων και αποφάσεων πτώχευσης, εξυγίανσης και ειδικής εκκαθάρισης επιχειρήσεων της πενταετίας 2010-2015, καθώς επίσης για την αναθεώρηση του πτωχευτικού δικαίου, όπως προβλέπεται και από το Μνημόνιο Συνεννόησης του Αυγούστου 2015.

Προς:
α)
κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

β)
κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θέμα: Αναθεώρηση του πτωχευτικού δικαίου – εξυγίανση επιχειρήσεων

Η εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών για την ταχεία διεκπεραίωση των πτωχεύσεων και την εξυγίανση βιώσιμων επιχειρήσεων δύναται να συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης της οικονομίας, την αποκατάσταση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και τη δημιουργία διατηρήσιμων θέσεων εργασίας.

Μεταξύ των δυνατοτήτων που παρέχει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, πέραν της πτώχευσης, περιλαμβάνονται η προ-πττωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (αρ.99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα – ν.3588/2007), η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία (αρ.106 ΙΑ Πτωχευτικού Κώδικα), η έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών (αρ.62-67 ν.4307/2014) και η έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης επιχειρήσεων (αρ.68-77 ν.4307/2014).

Τον Αύγουστο του 2015 εισήχθησαν συγκεκριμένες αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα (ΠτΚ), όπως η διεύρυνση της προ-πτωχευτικής διαδικασίας σε οφειλέτες που αντιμετωπίζουν απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητας (αρ.99§1 ΠτΚ), η χρονική επέκταση της περιόδου διαπραγμάτευσης για την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές της επιχείρησης (αρ.101 ΠτΚ), η απλοποίηση της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης  του αρ. 106 ΙΑ ΠτΚ κ.α. (υποπ. Γ.3 του αρ.2 του ν.4336/2015).

Επιπλέον, με τον ίδιο νόμο και στο πλαίσιο του οικείου Μνημονίου Συνεννόησης, η Κυβέρνηση δεσμεύθηκε, έως τα τέλη Ιουνίου 2016, να αξιολογήσει συνολικώς την αποτελεσματικότητα του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την αφερεγγυότητα (insolvency) και να προβεί στις απαιτούμενες τροποποιήσεις (ΦΕΚ Α’ 94 σ.1025).

Κατόπιν τούτων,
ερωτώνται οι κ.κ. συναρμόδιοι Υπουργοί

α) Πόσες αιτήσεις κηρύξεως σε πτώχευση (αρ. 5 ΠτΚ) εκκρεμούν σήμερα σε όλα τα δικαστήρια της χώρας και πόσες αποφάσεις επί τέτοιων αιτήσεων (αρ.6,7 ΠτΚ) έχουν εκδοθεί την περίοδο 2010-2015 ανά έτος και κατηγορία πτωχεύσαντος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

β) Πόσες αιτήσεις υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του ΠτΚ εκκρεμούν σήμερα σε όλα τα δικαστήρια της χώρας και πόσες αποφάσεις για το άνοιγμα της διαδικασίας (αρ.101 ΠτΚ) και, εν συνεχεία, για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης (αρ. 106 ζ ΠτΚ) έχουν εκδοθεί την περίοδο 2010-2015 ανά έτος και κατηγορία αιτήσαντος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

β) Πόσες αιτήσεις υπαγωγής στη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης του αρ.106 ΙΑ του ΠτΚ εκκρεμούν σήμερα σε όλα τα δικαστήρια της χώρας και πόσες αποφάσεις επί τέτοιων αιτήσεων έχουν εκδοθεί την περίοδο 2010-2015 ανά έτος και κατηγορία αιτήσαντος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

γ) Πόσες αιτήσεις υπαγωγής στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών του αρ.62 ν.4307/2014 υποβλήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου και πόσες αποφάσεις   επ’ αυτών (αρ.63) έχουν εκδοθεί.

δ) Πόσες αιτήσεις υπαγωγής στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης επιχειρήσεων του αρ.68 ν.4307/2014 υποβλήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου και πόσες αποφάσεις   επ’ αυτών (αρ.71) έχουν εκδοθεί.

ε) Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ή σε ποια συμπεράσματα έχει καταλήξει η Κυβέρνηση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του πτωχευτικού δικαίου και την τροποποίησή του.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος ΔένδιαςEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese