Ενίσχυση της Εμπιστοσύνης των Πολιτών…

1. Σταθερό φορολογικό σύστημα. Απλοποίηση των φορολογικών διατάξεων.

2. Επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών.

3. Εξυπηρέτηση μέσω ραντεβού.

4. Σύσταση γραφείου υποδοχής φορολογουμένων στις Δ.Ο.Υ.

5. Θέσπιση διαδικασιών για ηλεκτρονική επικοινωνία με φορολογούμενους

6. Περαιτέρω τυποποίηση των διαδικασιών με σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση των συναλλασσόμενων.

Συνεχής βελτίωση των Υπηρεσιών

1 Πρόσβαση όλων των Υπηρεσιών σε κωδικοποιημένη βάση νομικών πληροφοριών.

2 Εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών συ-στημάτων της Γ.Γ.Δ.Ε. και πλήρης διαλειτουργικότητα.

3 Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Δ.Ε. με πληροφοριακά συστήματα τρίτων Φορέων.

4 Απλοποίηση και περαιτέρω τυποποίηση των διαδικασιών με βάση πρότυπα ποιότητας.

5 Επανεξέταση της λειτουργίας του Γραφείου Αυτοκινήτων και του Τμήματος Φορολογικής Συμμόρφωσης στις Δ.Ο.Υ.

6 Επανεξέταση του θεσμού των Γ.Ε.Φ.

7 Ψηφιοποίηση Αρχείων.

8 Εναρμόνιση της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.

9 Επέκταση ηλεκτρονικών πληρωμών.

10 Κωδικοποίηση και παροχή τυποποιημένων οδηγιών/διευκρινήσεων.

12. Ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων εσωτερικής επικοινωνίας και πληροφόρησης (π.χ. τηλεδιάσκεψη, forum, δημιουργία νέου site).

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese