Χωρίς περιορισμούς τα επαγγελματικά ταμεία θα μπορούν να επενδύουν τα κεφάλαιά τους…
όπως διευκρίνισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά από σχετικό ερώτημα που απηύθυνε εταιρία διαχείρισης χαρτοφυλακίου Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 2 παρ. 2 της Υ.Α. ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/7.12.2015, επιτρέπονται οι μεταφορές κεφαλαίων εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος προκειμένου να επενδυθούν σε εισφορές σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) του ν. 3029/2002, όπως ισχύει, σύμφωνα με την υφιστάμενη στις 28 Ιουνίου 2015 επενδυτική πολιτική τους. Η ανωτέρω διάταξη δεν περιλαμβάνει περιορισμούς ως προς τον τρόπο διαχείρισης των εισφορών των Τ.Ε.Α. και κατά συνέπεια ισχύει ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο το Τ.Ε.Α. επενδύει τις εισφορές του.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διάταξη ισχύει αποκλειστικά για τις ανάγκες επένδυσης των εισφορών των Τ.Ε.Α. και δεν καταλαμβάνει τυχόν άλλα κεφάλαια που προέρχονται από άλλες πηγές.
ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese